Uit het pastoraal team 2020-43

Hoe nu verder?

Als ik dit stukje schrijf hebben we net de teamvergadering achter de rug.

We vergaderen en regelen, kijken vooruit naar de vieringen van Allerzielen en Kerstmis. We plannen en maken afspraken. Alles is anders als anders. Hoe vier je belangrijke vieringen als je maar met 30 mensen in de kerk mag zitten?

We hebben na veel wikken en wegen een schema gemaakt en alles uitgewerkt.

Dan zijn we klaar en beseffen op hetzelfde moment dat we mogelijk over twee weken weer alles op de schop kunnen gooien.

Het zijn gekke tijden. We merken nu opeens dat wat we altijd gewend waren, alles lange tijd vooruit plannen (regeren is immers vooruitzien), nu in een heel ander daglicht is komen te staan. We hebben het gevoel dat we niets meer in de hand hebben. Dat hadden we in het verleden in principe ook niet, maar het leek wel zo te zijn. Nu merken we dat we veel meer bij het moment zelf bepaald worden. Is dat zo slecht? Het is wennen. Ik las het volgende op onze kalender.

Het beste wat je kunt doen als

het regent,

is het laten regenen.

De uitleg erbij: Accepteer het leven maar zoals het komt, met de regen en zonneschijn, pijn en vreugde. Geef jezelf de ruimte om alles te voelen – dan komt er flow in je leven, zelfvertrouwen en een gevoel van vrijheid.

Misschien is deze zienswijze op dit moment wel een goede insteek. Van vooruit kijken kunnen we somber worden omdat we niet weten wat het perspectief is, We kunnen de toekomst niet veranderen, beseffen we eens te meer.

“Vandaag leven, vandaag genieten, morgen kan het anders zijn”, dat is een gezegde dat wij thuis vaak gebruiken. Ik heb ervaren dat het werkt, niet altijd, maar het helpt wel. We mogen ons vertrouwen stellen op ons gebed, geloof en God. Ik merk dat de rust en verstilling in deze tijd van thuisblijven, thuiswerken en weinig sociale contacten ook heel veel goed kan doen in ons leven. we komen dichter bij onszelf en bij onze huisgenoten. Laten we proberen op deze manier het goede te halen uit deze vreemde tijd. We komen hier sterker uit, al zien we dat misschien op dit moment nog niet. Heb vertrouwen.

Namens het pastoraal team

Anja Wauben

 

 

“Ken U zelf – ontdek uw talenten”

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, ondersteunt parochies die werk maken van de missionaire parochie.

Daarom nodigt het Franciscuscentrum u uit op 4 november en op 9 december 2020 voor twee bijeenkomsten met als titel “Ken U zelf”.

Beide avonden vinden plaats van 19.00 – 21.30 uur in de Johanneszaal van Centrum Bovendonk te Hoeven.

 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor pastorale teams en gelovigen / vrijwilligers die een sleutelrol spelen binnen het proces van parochievernieuwing

 

U kunt u inschrijven via het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Wilt u bij inschrijven uw parochie vermelden? Er is, in verband met de coronacrisis, een maximumcapaciteit van de Johanneszaal van 20 personen. Na inschrijving ontvangt u een werkboek en na afloop het DISC gedragsprofiel.

Kosten: De kosten voor deze avonden worden gedragen door het Sint Franciscuscentrum. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Collecte Missiezondag zondag 25 oktober

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert MISSIO dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de corona pandemie in West-Afrika wil MISSIO stemmen van hoop laten horen.

De katholieke wereld kerk zal met de opbrengst van wereld missiezondag het missiewerk in West- Afrika steunen.

Omdat u misschien niet in de gelegenheid bent om zondag aan de collecte te geven, maken we u erop attent dat u uw bijdrage aan Missiezondag ook kunt overmaken op het speciale rekeningnummer van MISSIO voor de Wereldmissiemaand: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.

Hartelijk dank voor jullie gaven.

Willibrordzondag 8 november

De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan. De Bijbelteksten die in het weekend van Willibrordzondag van zondag 8 november gelezen worden, bieden houvast in de omgang met de tijden. Christenen van alle kerken leven vanuit de hoop en de verwachting dat Jezus Christus opnieuw zal komen. Jezus verkondigt de komst van het Rijk Gods. Wanneer dat precies zal zijn, zegt de Schrift niet. Wel dat het onverwachts zal zijn en mensen op verschillende manieren zal treffen. Trouw, waakzaamheid en wijsheid (zie Eerste Lezing) zijn geboden. De gelijkenis over de slimme en dwaze bruidsmeisjes vertelt plastisch hoe het bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan. Sommigen zijn voorbereid en voorzien, anderen niet en komen te laat. Leven wij vandaag ook in de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God? En waarmee houden we onze lampen brandend, als we komende vanuit verschillende kerken, samen de Heer tegemoet gaan?

Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De Vereniging heeft tot doel de katholieke deelneming en bijdrage aan de oecumenische samenwerking te bevorderen door vorming, publicaties, bijeenkomsten en dienstverlening. Op de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie over de bijeenkomsten en publicaties van de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Roepingen zondag

In het bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag.

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst met aansluitend de roepingenvesper op zondag 8 november 2020 in de kathedraal, St. Janstraat te Breda.

Het programma zal in het teken staan van de nieuwe encycliek van paus Franciscus, ‘Fratelli tutti’.

De titel kan in het Nederlands worden vertaald met ‘Allen broeders en zusters’. De paus kondigde aan: “Deze nieuwe encycliek beoogt een nieuwe mentaliteit, die denkt in termen van gemeenschap en die prioriteit geeft aan een leven voor iedereen boven het toe-eigenen van goederen door enkelen.”

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

15.00 uur: Binnenkomst met koffie/thee

15.30 uur: Inleiding over ‘Fratelli tutti’ door pater Marc Lindeijer Sj

16.15 uur: Ontmoeting met koffie en thee

16.30 uur Vesper met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Hubkeszegening in Teteringen en Breda – Oost

HUBKESZEGENING IN TETERINGEN EN BREDA-OOST

Op de feestdag van St. Hubertus worden in de vroege ochtend bij onze bakkers in Teteringen en Breda-Oost (die ons daartoe uitnodigen) de traditionele “Hubkes”gezegend. Van oudsher beschermend tegen hondsdolheid.

En in onze dagen? Een moment van bewustwording. Ons kan van alles overkomen. Er liggen veel gevaren op de loer. Het eten van een Hubke laat ons daarvan bewust zijn. God, U bent de Gever van alle leven. Wees met ons, in ziekte en gezondheid, in voor- en tegenspoed. God, help ons verantwoord te leven; ons leven niet in de waagschaal te stellen. Bescherm ons en behoed ons voor gevaar van buitenaf. God, op U bouwen wij, God U vertrouwen wij.

Ook dit jaar worden er weer Hubkes gezegend op dinsdag 3 november. Onze pastores zullen de bakkers bezoeken om de Hubkes te zegenen. Helaas zullen we dat dit jaar moeten doen zonder de aanwezigheid van andere mensen. We doen dit in overleg met de bakkers, omdat de coronamaatregelen het aantal mensen in de zaak beperken. U kunt tijdens de gewone openingstijden van de bakkers dus wel gezegende Hubkes kopen op 3 november. We hopen dat u er volgend jaar weer bij mag zijn.

Gebed over de Hubkes:

“God, U bent de Gever van alle leven.

Wees met ons, in ziekte en gezondheid, in voor- en tegenspoed.

God, help ons verantwoord te leven; ons leven niet in de waagschaal te stellen. Bescherm ons en behoed ons voor gevaar van buitenaf.

God, op U bouwen wij, God U vertrouwen wij.”

 

Namens het pastoraal team

 

Misintenties 25 oktober 2020 Willibrorduskerk

We gedenken dit weekeinde de overledene van oktober 2019:

Jan Horsten w.v. Adrie Bulkmans.

Intenties:

  • Ouders Jan Mulders en Corrie de Jong(hun jgt); Cees en Door Kleindop – Kimenai; Martien van Beek e.v. Wies Aartsen; Johan van Beek; Mien van Beek –  Aartsen; Naantje van Canneijt – Schoenmakers; Jan de Bruijn e.v. Marie-Louise Pinxteren; Frans Lievens; Fer van Assche; Adri Verheijden; Cees de Bie; Wilhelmus Oomen en Allegonda Willemse

Voor wie steekt u een kaarsje op?

Op 2 november is het Allerzielen en gedenken we in de Augustinusparochie alle overledenen, maar speciaal de overledene van het afgelopen jaar.

Het zijn moeilijke tijden en als we op Allerzielen in een speciale viering onze dierbare overledenen gedenken, kunnen we dat niet samen doen, maar mogen er slechts 30 genodigden in de kerk aanwezig zijn.

We willen toch iedereen uitnodigen om een kaarsje op te komen steken, voor iemand die u dierbaar is en die u mist. Misschien voor alle mensen die overleden zijn in de Coronatijd en die vaak zonder familie om zich heen hun laatste dagen hebben doorgebracht. Voor familieleden vrienden of kennissen die het als gevolg van een overleden dierbaren moeilijk hebben en een beetje licht in deze donkere dagen hard nodig hebben.

Of misschien gewoon voor u zelf, omdat u hoopt dat het licht van dit kaarsje ook licht brengt in uw eigen leven, het kan allemaal.

U bent van harte welkom in de kerken van de Augustinusparochie, die daarvoor extra geopend zijn op maandag 2 november.

De openingstijden verschillen per kerk:

Franciscuskerk (Breda-Noord België plein 5)

De kapel van de kerk is geopend van 09:00uur tot  18:00uur

Michaelkerk (Breda-Oost Hooghout 67)

’s morgens van 09:30uur tot 12:00uur

’s middags van 18:00uur tot 19:00uur

 Lucaskerk (Haagse Beemden Bethlehemkern – Tweeschaar)

’s morgens van 09:00uur tot 12:00uur

Willibrorduskerk  Teteringen

’s morgens van 09:00uur tot 11:30uur

’s middags van 16:00uur tot 19:00uur

Wilt u een kaarsje komen opsteken voor een dierbare, voor iemand die het afgelopen jaar is overleden, of voor alle mensen die zijn overleden, u bent van harte welkom.

De viering om 19:00uur vanuit de Franciscuskerk kunt u volgen via de live stream. We noemen daar de namen van alle parochianen van de Augustinusparochie die in het afgelopen jaar zijn overleden en steken een kaarsje voor hen op. Wilt u een kaarsje laten opsteken en de naam genoemd hebben van iemand die u kent, stuurt u dan een mailtje of kom even naar het parochiecentrum. Openingstijden en mailadressen vindt u op de Website van de Augustinusparochie: www.augustinusparochiebreda.nl

 

Wilt u graag dat we in de besloten viering van u eigen parochiekern de naam noemen van een dierbare  overledene van het afgelopen jaar en een herinnering ophangen in onze kerk, dan kunt u dat ook doorgeven op het parochiecentrum. Voor openingstijden  telefoon en mailadressen; zie de website van de parochie www.augustinusparochiebreda.nl

 

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl