svd

Pater Igo naar nieuwe SVD communiteit in Roosendaal

Nederlandse missionarissen van de SVD werden in de negentiende en twintigste eeuw vanuit Teteringen uitgezonden naar landen over de hele wereld. Sinds een tiental jaren komen missionarissen van de SVD uit de wereld naar Nederland om in ons land het geloofsleven te ondersteunen en bij te dragen aan een meer missionaire Kerk. Zo heeft in 2018 een communiteit van de SVD de pastorale zorg voor onze  Augustinusparochie op zich genomen. De ervaringen met de communiteit in onze parochie zijn erg positief.

De SVD heeft met bisschop Liesen gesproken over het vestigen van een tweede communiteit in het bisdom. Dat past bij het streven van de SVD om in bisdommen waar de congregatie aanwezig is twee communiteiten te vestigen. Voor ons bisdom betekent de komst van een tweede communiteit versterking van het aantal beroepskrachten in het bisdom met drie priesters.
SVD en bisdom hebben verkend in welke parochie de kansen voor een succesvolle vestiging het grootst zijn. Zij kwamen uit op de St. Norbertusparochie in Roosendaal, mede omwille van de omvang en het intercultureel karakter van stad en parochie. In Roosendaal weten en wisten actieve congregaties en missionaire congregaties zich goed thuis.

De nieuwe communiteit wordt gevormd door pater Bert Wooning, pater Anthony Varghese en pater Igo Renjaan. Bert Wooning is van Nederlandse afkomst. Hij heeft vele jaren als missionaris in Paraquay gewerkt en is sinds meerdere jaren weer in Nederland. In onze Augustinusparochie heeft hij meegewerkt aan de opbouw van de missionaire communiteit van de SVD en is hij parochie- administrator geweest. Zijn voornaamste taak in Roosendaal wordt het opbouwen van de nieuwe communiteit en ondersteuning geven in de pastorale zorg. Pater Anthony Varghese komt uit India. Hij is drie jaar geleden gewijd en woont sindsdien in Nederland, in de communiteit van de SVD in Hoofddorp. Hier heeft hij zich de Nederlandse taal, cultuur en parochieleven eigen gemaakt.

Pater Igo Renjaan komt uit Indonesië. Hij is tien jaar priester met veel ervaring in het jeugdwerk. Igo is sinds twee jaar lid van de communiteit in de Augustinusparochie. Hij zal tot medio februari stage lopen in een Nederlandse parochie en is vanaf dat moment voltijds beschikbaar voor het pastoraat in de St. Norbertusparochie.

van het parochiebestuur

Aanpassing bezoekersaantallen per 2 mei

De richtlijnen van de Bisschoppen over de beperkingen van het aantal kerkgangers per viering zijn per 2 mei wat versoepeld.

In de Willibrorduskerk mogen er maximaal 50 personen per viering aanwezig zijn.

In de Franciscuskerk geldt een maximum van 40 personen.

Voor de Lucaskerk en de Michael blijft het aantal gehandhaafd op 30 aanwezigen per viering.

Aanmelding blijft verplicht via de email of telefonisch bij de secretariaten.

Uiteraard blijft de 1.5 meter afstand onvoorwaardelijk gehandhaafd evenals het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Het parochiebestuur

33

Koninklijk lintje voor Trudy Gerritsen

Vandaag ontving Trudy Gerritsen een koninklijke onderscheiding van burgemeester Depla. Trudy werd onderscheiden voor het vrijwilligerswerk dat zij zoveel jaren binnen en buiten de parochie heeft gedaan. Dat deed en doet zij steeds met grote inzet en doorzettingsvermogen.

De parochianen zijn haar daar dankbaar voor. Ze heeft de onderscheiding dik verdiend !

Het parochiebestuur feliciteert Trudy met deze blijk van waardering en hoopt dat zij nog lang en gezond haar inzet voor de parochie kan blijven verrichten

 

 

libanon

Project Charbel Hulp voor Libanon

We helpen Libanon na de verwoestende explosie en tijdens de coronapandemie met een bisdombreed hulproject.

Het project biedt noodhulp, zoals voedsel en medicijnen, aan de inwoners van Beirut. Specifiek betreft het de parochianen van de Maronitische Sint Jorisparochie, die wonen in het gebied waar op 4 augustus 2020 de enorme explosie plaatsvond. De gevolgen van deze explosie, de grote sociaaleconomische problemen in Libanon en de gevolgen van de corona-pandemie, maken noodhulp dringend noodzakelijk.

Door de vriendschap van pastoor Jad Chlouk, pastoor van de getroffen Sint Jorisparochie, en Noortje van Seters, parochiaan van de parochie Breda Centrum, – zij studeerden samen – is het mogelijk de situatie in Beiroet nauwlettend te volgen en betrouwbare informatie te ontvangen over deze noodsituatie.

Kijk voor meer informatie en hoe je kunt helpen hier

Verslag van het parochiebestuur

Parochiebestuur van 7 april 2021

Het parochiebestuur vergaderde in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.

Daar was kandidaat-bestuurslid Paul Versluis aanwezig. Paul zal door het bestuur aan de Bisschop worden voorgedragen om benoemd te worden als lid van het parochiebestuur.
Paul Versluis is 48 jaar en werkt als softwareontwikkelaar bij de ING. Hij woont in de wijk Heusdenhout en heeft hiervoor in de wijk Biesdonk gewoond. Hij kent ook de Franciscuskern goed. We zijn erg blij met zijn bereidheid om lid te worden van het bestuur.

De Gemeente Breda bezoekt onze kerkgebouwen in het kader van een inventarisatie van Bredase kerkgebouwen.

Over de nieuwbouwplannen voor de Franciscuskerk zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en we wachten nog steeds op toestemming en medewerking van het Bisdom.

Op 14 april is er overleg van de Bredase pastoors en vertegenwoordigers van de Bredase parochies over het ontwikkelen van een missionair pastoraal beleidsplan voor de stad Breda. De reacties van onze PKC’s worden daarin meegenomen.

Het parochiebestuur besprak het jaarverslag van de 2 Inloophuizen Clement (Haagse Beemden) en Voor Elkaar (wijk Biesdonk). We gaan de parochianen meer betrekken bij de inloophuizen en onderzoeken of we de inloopfunctie in de wijken verder kunnen uitbreiden zodra de corona-pandemie dit toelaat.

In verband met de corona-beperkingen zijn er in de Goede Week extra vieringen gehouden om zoveel mogelijk parochianen gelegenheid te geven een viering bij te wonen. Aanleiding om onze grote waardering uit te spreken voor de pastores en de teamondersteuners.

Over de installatie van de nieuwe Microsoft Office365 –pakketten. Het parochiebestuur heeft besloten om die noodzakelijke installatie op korte termijn te gaan uitvoeren omdat een nieuwe versie noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Afspraken hierover worden met gemaakt met de secretariaatsmedewerkers.

 

 

 

 

 

 

missionaire parochie

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda uit handen van vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ de opdracht van bisschop Liesen om een missionair-pastoraal plan op te stellen. Omwille van corona en de avondklok waren alleen de vier pastoors en vier leden van de parochiebesturen fysiek aanwezig. Andere bestuursleden en de overige leden van de pastorale teams volgden de bijeenkomst via Zoom.

Leerlingen van Jezus zijn én leerlingen van Jezus maken

De pastoors, bij monde van Norbert Schnell, gaven toelichting op het visiestuk dat ze de afgelopen maanden hadden voorbereid. In de missionaire kerk staat het geloof voorop: leerlingen van Jezus zijn én leerlingen van Jezus maken. Vanuit dat geloof willen ze gastvrij tussen de mensen staan en er voor de mensen zijn. De gebouwen moeten aantrekkelijk en functioneel zijn, de financiële basis moet solide zijn, zonder bang te zijn voor “missionair bepaalde financieringstekorten”.

Met die visietekst werd al een eerste steen gelegd voor het missionair-pastorale plan dat de komende maanden ontwikkeld moet worden. Mgr. Liesen vraagt de vier parochies om aan te geven hoe zij zich meer missionair kunnen ontwikkelen, de visie die zij daarbij hebben en de doelen die zij in de komende jaren willen bereiken. Het gaat niet om een plan in details. Bisschop Liesen: “Wees meer concreet in zaken die van groter belang zijn en geef beginselen aan voor zaken van minder groot belang.” Als concrete voorbeelden noemt de bisschop de pastorale zorg voor jonge gezinnen, de sacramentencatechese, de Alphacursus en de diaconie. Een aantal van die zaken wordt al door de vier parochies gezamenlijk opgepakt.

Denken in geloofsgemeenschappen

Pater Lindeijer benadrukte dat het niet om een voorbereiding op een parochiefusie gaat. “Bepaalde zaken zijn en blijven goed in handen van de afzonderlijke parochies. De grote uitdaging van de missionaire kerk is om te denken in geloofsgemeenschappen, in mensen die samenwerken, meer dan in structuren die alle problemen zouden moeten oplossen.” In die lijn roept de bisschop de parochies op om gezamenlijk én afzonderlijk missionair-pastorale teams te vormen, waar pastorale beroepskrachten en parochianen lid van kunnen zijn. “Alle gelovigen zijn geroepen om hun talenten in te zetten voor de opbouw van de Kerk.”

Het zal pionierswerk worden, aldus de vicaris-generaal, maar in de mate dat de vier parochies daarin slagen, zullen zij anderen in ons bisdom de weg kunnen wijzen. De zeer positieve ontvangst van de opdracht door de aanwezigen beloofde alvast een goede start. “God voor ons allen, maar niet meer ieder voor zich”, aldus René Rijpert, de vicevoorzitter van de parochie Breda Centrum.

(Tekst overgenomen vanuit Bisdom Breda website)

Meer weten ?

Wil je meer weten over de missionaire parochie klik dan hier.

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl