boekje

Cadeau tip Kerstmis, Van Kribbe tot Kerststal

Met verhalen van Erik Borgman over de hoofdfiguren rondom de kerststal.
Gebeden over Jozef, Maria, de herders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel.
Mooie meditaties bij de zondagen. Inspirerende gebeden en verhalen van markante protestanten en katholieken uit Nederland en Vlaanderen. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kinderen. Voor iedere Adventszondag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebeden.
Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd.

Nu full-couleur geïllustreerd! 

Wacht niet te lang, koop ze voor zeer gereduceerd tarief van slechts € 5,- (in de winkel betaald u € 9,99).
U kunt het boekje kopen bij het secretariaat van uw parochiekern of na afloop van de viering.

Benieuwd wie een bijdrage hebben geleverd aan het boekje?

Erik Borgman • Katharina Michiels • Juliëtte van Deursen
Lode Aerts • Petrus Ceelen • Henk Jongerius
Maria de Groot • Paul Verbeek • René de Reuver
Nynke Dijkstra • Kris Gelaude • Angela Holleboom
André Louf • Monica Raassen • Jan Stuyt
Marinus van den Berg • Jan Hendriks
Gerard de Korte • Rebekka Willekes • Anselm Grün
Hannah van Quakebeke • Harrold Zemann • Evi Freson
Samuel Goyvaerts • Zusters Benedictinessen Tegelen

Wacht niet te lang want op = op

 

geloofs

Bisschop Liesen te gast

Op de tweede zondag van Advent, op 10 december 2023 om 9:45 uur, zendt KRO-NCRV het Geloofsgesprek uit met bisschop Liesen. In gesprek met Leo Fijen gaat de bisschop in op de betekenis van Advent, “de tijd dat God dichtbij komt” en hoe hij persoonlijk terugkijkt op de periode van ernstig ziek zijn.

Het Geloofsgesprek begint met het aansteken van de tweede kaars van de adventskrans. Een emotioneel moment. Een jaar geleden ontstak bisschop Liesen ook een adventskaars in het Geloofsgesprek, niet wetende of hij Kerstmis van 2023 nog zou meemaken. Het gesprek voert meteen tot de kern. De bisschop vertelt openhartig over wat hem ten diepste bezighield én -houdt. In zijn ziekte heeft hij heel bewust zijn leven in Gods handen gelegd. “In deze overgave denk je na over hoe je goed moet leven om klaar te zijn om te sterven.” In alle kwetsbaarheid voelde de bisschop ook dat het vuur van Gods liefde aan het werk is. Van daaruit is hij dankbaar en hoopvol, ook wat betreft de medische onderzoeken die nog moeten volgen. “Het is een genade te beseffen dat dit leven tijdelijk is.”

Het Geloofsgesprek duurt 15 minuten en wordt uitgezonden om 9:45 uur, vlak voor de live uitzending van de eucharistieviering om 10:00 uur vanuit de OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom. Na de uitzending is het gesprek terug te kijken via NPO-gemist.

paus

Toespraak van Paus Franciscus 2 december 2023

TOESPRAAK VAN PAUS FRANCISCUS VOOR DE COP 28 KLIMAATCONFERENTIE

VAN DE VERENIGDE NATIES IN DUBAI, 2 DECEMBER 2023

 

Helaas kan ik niet bij jullie zijn, zoals ik zo graag had gewild. Toch kom ik naar jullie toe, want de tijd dringt. Ik kom tot bij jullie omdat nu meer dan ooit ons aller toekomst afhangt van het heden dat we nu kiezen. Ik kom naar jullie toe omdat de vernietiging van het milieu een belediging van God is, een zonde die niet alleen persoonlijk maar ook structureel is, een zonde die een groot gevaar vormt voor alle mensen, vooral de meest kwetsbaren in ons midden en die een conflict tussen generaties dreigt te ontketenen. Ik kom naar jullie toe omdat klimaatverandering "een wereldwijde sociale kwestie is die nauw verbonden is met de waardigheid van het menselijk leven" (Apostolische Exhortatie Laudate Deum, 3). Ik kom naar jullie toe om de vraag te stellen die we nu moeten beantwoorden: Werken we aan een cultuur van leven of aan een cultuur van dood? Tot u allen smeek ik vanuit het hart: Laten we kiezen voor het leven! Laten we kiezen voor de toekomst! Mogen we aandacht hebben voor de schreeuw van de aarde, mogen we de smeekbeden van de armen aanhoren, mogen we gevoelig zijn voor de hoop van de jongeren en de dromen van kinderen! We hebben een grote verantwoordelijkheid: ervoor zorgen dat hun de toekomst niet wordt ontzegd.

 

Het is nu duidelijk geworden dat de huidige klimaatverandering voortkomt uit de oververhitting van de planeet, voornamelijk veroorzaakt door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteit, die de afgelopen decennia onhoudbaar is gebleken voor het ecosysteem. De drang om te produceren en te bezitten is een obsessie geworden, resulterend in een buitensporige hebzucht die het milieu tot voorwerp van ongebreidelde uitbuiting heeft gemaakt. Het klimaat, dat op hol is geslagen, roept ons toe om deze illusie van almacht te stoppen. Laten we opnieuw onze grenzen erkennen, met nederigheid en moed, als de enige weg om voluit te leven.

 

Wat staat dit in de weg? De verdeeldheid die momenteel onder ons bestaat. Maar een wereld die volledig onderling verbonden is, zoals de onze vandaag de dag, zou niet onverbonden moeten zijn voor degenen die haar besturen, met internationale onderhandelingen die "geen significante vooruitgang kunnen boeken door standpunten van landen die hun nationale belangen boven het wereldwijde gemeenschappelijke goed stellen" (Encycliek Laudato Si', 169). We worden geconfronteerd met rigide en zelfs onbuigzame standpunten die berekend zijn om inkomens- en bedrijfsbelangen te beschermen, waarbij we dit soms rechtvaardigen op basis van wat er in het verleden is gedaan en waarbij we steeds weer de verantwoordelijkheid afschuiven op anderen. Toch gaat de taak waartoe we vandaag geroepen zijn niet over gisteren, maar over morgen: een morgen dat, of we het nu leuk vinden of niet, van iedereen zal zijn of anders van niemand.

 

Bijzonder opvallend in dit verband zijn de pogingen om de schuld af te schuiven op de armen en de hoge geboortecijfers. Dit zijn onwaarheden die krachtig moeten worden tegengesproken. Het is niet de schuld van de armen, want de bijna helft van onze wereld die het meest behoeftig is, is verantwoordelijk voor nauwelijks 10% van de giftige emissies, terwijl de kloof tussen de weinigen die rijk zijn en de massa's armen nog nooit zo afschuwelijk is geweest. De armen zijn de echte slachtoffers van wat er gebeurt: we hoeven alleen maar te denken aan de benarde situatie van inheemse volken, ontbossing, de tragedies van honger, water- en voedselonzekerheid en gedwongen migratie. Geboorten zijn geen probleem, maar een hulpbron: ze zijn niet tegen het leven, maar voor het leven, terwijl bepaalde ideologische en utilitaire modellen die nu met fluwelen handschoen worden opgelegd aan gezinnen en volkeren echte vormen van kolonisatie zijn. De ontwikkeling van veel landen, die al gebukt gaan onder een zware economische schuld, mag niet bestraft worden; in plaats daarvan moeten we de voetafdruk van een paar naties verantwoordelijk achten voor een zeer verontrustende "ecologische schuld" ten opzichte van vele andere landen (zie ibid., 51-52). Het zou niet meer dan rechtvaardig zijn om geschikte middelen te vinden om de economische schulden die op verschillende volkeren drukken kwijt te schelden, niet in het minst in het licht van de ecologische schuld die hen verschuldigd is.

 

Dames en heren, staat u mij toe als broeders en zusters tot u te spreken in naam van het gemeenschappelijke huis waarin wij leven, en u deze vraag te stellen: Wat is de uitweg? Het is de weg die u in deze dagen nastreeft: de weg van de saamhorigheid, het multilateralisme. Inderdaad, "onze wereld is zo multipolair en tegelijkertijd zo complex geworden dat er een ander kader voor effectieve samenwerking nodig is. Het is niet genoeg om alleen aan machtsevenwichten te denken... Het gaat erom globale en effectieve regels op te stellen (Laudate Deum, 42). In dit opzicht is het verontrustend dat de opwarming van de aarde gepaard is gegaan met een algemene afkoeling van het multilateralisme, een groeiend gebrek aan vertrouwen binnen de internationale gemeenschap en een verlies van het "gedeelde besef... een familie van naties te zijn" (heilige Johannes Paulus II, toespraak tot de Organisatie van de Verenigde Naties ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van haar oprichting, New York, 5 oktober 1995, 14). Het is essentieel om het vertrouwen, dat de basis vormt van multilateralisme, weer op te bouwen.

 

Dit geldt voor de zorg voor de schepping, maar ook voor vrede. Dit zijn de meest urgente kwesties en ze zijn nauw met elkaar verbonden. Hoeveel energie verspilt de mensheid aan de vele oorlogen die momenteel aan de gang zijn, zoals die in Israël en Palestina, in Oekraïne en in vele delen van de wereld: conflicten die de problemen niet zullen oplossen, maar alleen maar zullen vergroten! Hoeveel grondstoffen worden er verspild aan wapens die levens verwoesten en ons gemeenschappelijk huis verwoesten! Nogmaals doe ik dit voorstel:"Laten we met het geld dat wordt uitgegeven aan wapens en andere militaire uitgaven een wereldfonds oprichten dat eindelijk een einde kan maken aan de honger" (Encycliek Fratelli Tutti, 262; vgl. heilige Paulus VI, Encycliek Populorum Progressio, 51) en laten we werken aan de duurzame ontwikkeling van de armere landen en aan de strijd tegen klimaatverandering.

 

Het is aan deze generatie om gehoor te geven aan de roep van volkeren, jongeren en kinderen, en de basis te leggen voor een nieuw multilateralisme. Waarom beginnen we niet juist vanuit ons gemeenschappelijk huis? Klimaatverandering duidt op de noodzaak van politieke verandering. Laten we de engheid van eigenbelang en nationalisme achter ons laten; dit zijn benaderingen die tot het verleden behoren. Laten we samen een alternatieve visie omarmen: dit zal helpen om een ecologische bekering tot stand te brengen, want "er zijn geen blijvende veranderingen zonder culturele veranderingen" (Laudate Deum, 70). In dit opzicht wil ik u verzekeren van de betrokkenheid en steun van de Katholieke Kerk, die zich sterk inzet voor het werk van onderwijs en het aanmoedigen van deelname door iedereen, evenals voor het bevorderen van een gezonde levensstijl, aangezien iedereen verantwoordelijk is en de bijdrage van ieder van ons fundamenteel is.

 

Broeders en zusters, het is essentieel dat er een doorbraak komt die geen gedeeltelijke koerswijziging is, maar eerder een nieuwe manier om samen vooruitgang te boeken. De strijd tegen klimaatverandering begon in 1992 in Rio de Janeiro. De Overeenkomst van Parijs van 2015 was "een nieuw begin" (ibid., 47). Nu moeten we opnieuw beginnen. Moge deze COP een keerpunt blijken, waarbij een duidelijke en tastbare politieke wil wordt getoond die kan leiden tot een beslissende versnelling van de ecologische transitie door middel van middelen die aan drie eisen voldoen: ze moeten "efficiënt, verplicht en gemakkelijk te controleren" zijn (ibid., 59). En ze dienen bereikt te worden in vier sectoren: energie-efficiëntie; hernieuwbare bronnen; het uitbannen van fossiele brandstoffen; en onderwijs in levensstijlen die minder afhankelijk zijn van deze laatste.

 

Laten we alstublieft vooruitgaan en niet achteruit. Het is geweten dat verschillende overeenkomsten en toezeggingen "slecht zijn geïmplementeerd door het ontbreken van geschikte mechanismen voor toezicht, periodieke herziening en sancties in gevallen van niet-naleving" (Laudato Si', 167). Het komt er nu op aan om niet langer uit te stellen, niet enkel maar te dromen maar om daadwerkelijk actie te ondernemen voor het welzijn van jullie kinderen, jullie burgers, jullie landen en onze wereld. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van beleid dat concrete en samenhangende antwoorden kan geven, en op deze manier de nobelheid te tonen van uw rol en de waardigheid van de dienst die u levert. Uiteindelijk is het doel van macht om te dienen. Het heeft geen zin om je vast te klampen aan een autoriteit die op een dag herdacht zal worden omdat ze niet in staat was om actie te ondernemen toen dat dringend en noodzakelijk was (cf. ibid., 57). De geschiedenis zal jullie dankbaar zijn. Net als de samenlevingen waarin jullie leven, die helaas verdeeld zijn in verschillende groepen supporters: onheilsprofeten en onverschillige omstanders, radicale milieuactivisten en klimaatveranderingsontkenners. Het heeft geen zin om je in die strijd te mengen; in dit geval, net als in het geval van vrede, helpt dit niet om de situatie te verbeteren. De remedie is goede politiek: als een voorbeeld van concreetheid en samenhang van bovenaf komt, zal dit de basis ten goede komen, waar veel mensen, vooral jongeren, zich al inzetten voor de zorg voor ons gemeenschappelijke huis.

 

Moge het jaar 2024 deze doorbraak markeren. Ik denk graag dat een goed voorteken kan worden gevonden in een gebeurtenis die plaatsvond in 1224. In dat jaar componeerde Franciscus van Assisi zijn "zonnelied". Franciscus was toen volledig blind en na een nacht van lichamelijk lijden werd zijn geest gesterkt door een mystieke ervaring. Hij wendde zich toen tot de Allerhoogste om al die wezens te loven die hij niet meer kon zien, maar wist dat ze zijn broeders en zusters waren, omdat ze uit dezelfde Vader voortkwamen en gedeeld werden met andere mannen en vrouwen. Een verheven gevoel van broederschap bracht hem ertoe zijn pijn om te zetten in lofprijzing en zijn vermoeidheid in hernieuwd engagement. Kort daarna voegde Franciscus een strofe toe waarin hij God prees voor hen die vergeven; hij deed dit om - met succes - een aanstootgevend conflict tussen de burgerlijke autoriteiten en de plaatselijke bisschop te beslechten. Ook ik, die de naam Franciscus draagt, wil u met de oprechte dringendheid van een gebed deze boodschap meegeven: Laten we onze verdeeldheid achter ons laten en onze krachten bundelen! En laten we met Gods hulp de donkere nacht van oorlogen en milieuverwoesting achter ons laten om ons om te keren naar de nieuwe wereld.

(Gelezen door kardinaal Parolin en tekst is door Nikolaas Sintobin SJ vertaald)

fever

Christmas Fever

Christmas fever in de kathedraal

In de donkere dagen voor Kerstmis kan iedereen wel een klein lichtje gebruiken. Om even op adem te komen in een drukke tijd, om kracht te vragen, om te denken aan dierbaren die er niet meer zijn.

Op zaterdag 16 december kunnen bezoekers van de binnenstad van Breda in de Antoniuskathedraal een lichtje opsteken. Ze worden daarvoor al op straat uitgenodigd.
Tussen 13.00 en 16.00 uur staan de deuren van de kerk open en kun je een kaarsje aansteken in een groeiende zee van licht.
Laat je meevoeren door de sfeer, de muziek en de zang.

Zaterdag 16 december tussen 13.00 en 16.00 uur

Wil je meedoen? Dat kan ook! Je hulp is van harte welkom. Laat het even weten via   info@parbc.nl

aurora

Auroranoveen in de Franciscuskerk

Zoals inmiddels een goed gebruik is geworden binnen de Augustinusparochie gaat zaterdag 16 december om 6.00 uur het Auroranoveen weer van start.

Een noveen (uit het Latijn “novena“, dit betekent negen) is een bijzonder gebed dat gedurende negen dagen wordt gebeden. Dit doe je om een bijzondere gunst of genade te verkrijgen of ter voorbereiding op een grote feestdag.

Negen dagen samenkomen in een Eucharistieviering; bidden en zingen in de stilte van de vroege ochtend op weg naar Kerstmis.

U bent allen van harte welkom van zaterdag 16 tot en met zondag 24 december 6.00 uur in de Franciscuskerk.

secre

Iets voor u?

In de Michaelkern zijn we op zoek naar een vrijwilliger(ster) die mee het secretariaat zou willen bemannen.
Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor de maandag- en/of vrijdagochtend zijn we op zoek naar een vrijwilliger(ster).
De werkzaamheden variëren van licht administratieve werkzaamheden tot mensen te woord staan die het secretariaat benaderen; telefonisch of zij die op het secretariaat langskomen.

Heeft u nog wat tijd over en lijkt het u leuk om op deze wijze u in te zetten voor de parochie dan horen wij graag van u.
U kunt zich melden bij pater Richard of even een berichtje sturen naar: teamassistent@augustinusparochiebreda.nl  dan nemen wij contact met u op.

Pastoraal Team

alp

Nieuwe Alpha cursus begint op 11 januari 2024

Nieuwe Alpha cursus...

Misschien vraag jij jezelf ook wel eens af: is dit het nu, of is er meer tussen hemel en aarde?

Met haar technische, medische en digitale vooruitgang is er nog steeds oorlog, geweld, armoede, ziekte en dood. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Bestaat God? Wat is de zin van het leven? Wie is Jezus? Waar ga ik heen als ik dood ga? Vragen te over die aan bod kunnen komen tijdens Alpha-bijeenkomsten. Als jij dus die vragen hebt, is Alpha iets voor jou!

Op donderdag 11 januari start een reeks van 10 achtereenvolgende donderdagavonden (laatste 14 maart) en één hele zaterdag. We beginnen altijd met een gezellige en lekkere maaltijd om 18.30 uur. Daarna volgt van 19.30-20.00 uur een inleiding op het thema van die dag. Tenslotte gaan we onder leiding van een gespreksleider tot 21.00 uur uiteen in groepen om met elkaar dieper op het onderwerp in te gaan. De bijeenkomsten vinden plaats in de Michaelkerk, Hooghout 67, Breda. Je kunt informatie verkrijgen en je aanmelden bij Hanneke Oomen: hannekeoomen@online.nl.

Hieronder vind je reacties van deelnemers aan de Alpha van de voorbije maanden (2023)

*****************************************************************************************

Ik wilde vaker God ontmoeten dan alleen op zondagochtend. Ook hunkerde ik naar verdieping in het geloof van mijn moeder en had ik graag willen ontdekken wat het inhoudelijk voor mij betekent.

Al dat was mogelijk, mede door Alpha. Bij Alpha doken we met een intiem clubje de diepte in. Er werd overdacht en nieuwe inzichten werden gegeven. Er ontstonden nieuwe vriendschappen en zo hebben we ook lief en leed gedeeld. We hebben samen een bijzondere reis afgelegd en als ik voor mezelf spreek, kan ik zeggen dat mijn hoofddoelen zeker behaald zijn. Opdat ik mijn verwondering voor het evangelie mysterie nooit mag verliezen.

(Michelle )

******************************************************************************************

Toen ik begon met de Alpha was in net begonnen met mijn reis in het geloof. Er kriebelde heel veel, maar heel weinig was nog definieerbaar. Alpha heeft mij heel erg geholpen in deze reis. Met zowel praktische tips en handvatten als ook zeker met de fijne gesprekken met de groep. Alpha is voor mij een veilige plek waar ik in alle rust en op mijn eigen manier mag werken aan mijn band met God. Samen met andere die vaak net zo zoekend zijn. Alpha heeft mij ook nieuwe mensen gebracht met wie ik over het leven en geloof kan praten en met wie ik leuke dingen kan doen. Nu terugkijkend aan het einde van de Alpha sta ik nog steeds aan het begin van mijn reis, maar is mijn doel wel een stukje duidelijker. Ik wil groeien in mijn relatie met God en ik wil dit samen met mijn gemeenschap doen. Wat de toekomst brengt gaan we vanzelf zien, Alpha heeft mij in ieder geval een goeie start gegeven.

(Nikki)

******************************************************************************************

Alpha is echt een aanrader voor mensen die nog zoekend zijn in hun geloof. Het heeft mij veel geleerd en verschillende perspectieven op het geloof laten zien!

(Shalliënne, 22)

******************************************************************************************

Werkgroep Alpha, parochies Augustinus en Heilige Maria Magdalena.

hhhhr

Avond van Barmhartigheid

"Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.”

Dinsdag 19 december mogen wij Gods geschenk van vergeving aannemen op de Avond van Barmhartigheid.
Je kunt op die avond een stap van verzoening zetten.
Er is ruimte voor stil gebed, het schrijven van een brief aan God en er is biechtgelegenheid.
Dit alles met rustige live achtergrondmuziek en zang. Niets is verplicht, je mag ook gewoon komen kijken.
Je kunt binnenkomen wanneer je wilt maar het is het mooist om ook de opening mee te maken.

Dinsdag 19 december tussen 19.00 en 20.15 uur in de Parochie van de Heilige Familie Sint Laurentiuskerk
Ginnekenweg 333 Breda

jubileum

Dank je wel!

De tijd vliegt... het is al 12 1/2 geleden dat ik tot priester gewijd werd door de toenmalige aartsbisschop van het bisdom Bhopal, Msgr. Leo Cornelio. Het was op 2 mei 2011, dat ik op die warme dag samen met mijn 2 klasgenoten in Kirem, Mangalore tot priester werd gewijd.
Zes maanden later mocht ik mijn voeten op Nederlandse bodem zetten. In de afgelopen 12 1/2 jaar was het steeds, met vallen en opstaan, de vele uitdagingen aangaan.
Ik ben dankbaar voor alle mensen die mij in de afgelopen jaren op verschillende wijzen hebben geholpen.
De afgelopen 6 jaar heb ik in de Augustinusparochie veel mogen leren en veel mooie en goede dingen mee mogen meemaken.
Op 1 november mocht ik dan in dankbaarheid mijn 12 1/2 jarig priesterschap vieren.
Ik zie Gods genade en zegen die mij in de afgelopen jaren kracht hebben gegeven.
Via deze weg wil ik mijn dankbaarheid uiten naar het parochiebestuur, het pastoraal team, het Augustinuskoor, alle vrijwilligers en aan alle parochianen en leden van de verschillende gemeenschappen die in de viering aanwezig waren.
Het was voor mij een bijzonder mooie viering en van de receptie heb ik ook genoten.

Dank aan de vrijwilligers die dit allemaal mogelijkheid hebben gemaakt, dank voor alle mensen die de lekkere hapjes hebben gemaakt.
En tot slot wil ik u hartelijk danken voor de vele felicitatie kaarten, de mooie cadeaus en uw gulle donaties voor de twee kinderen die ik met hun studies financieel ondersteun!

Ik vraag jullie mij te vergezellen met jullie gebed dat mij zal helpen in mijn priesterschap.

Dank je wel!
pater Richard Lobo

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl