Verslag van het parochiebestuur

Parochiebestuur van 7 april 2021

Het parochiebestuur vergaderde in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.

Daar was kandidaat-bestuurslid Paul Versluis aanwezig. Paul zal door het bestuur aan de Bisschop worden voorgedragen om benoemd te worden als lid van het parochiebestuur.
Paul Versluis is 48 jaar en werkt als softwareontwikkelaar bij de ING. Hij woont in de wijk Heusdenhout en heeft hiervoor in de wijk Biesdonk gewoond. Hij kent ook de Franciscuskern goed. We zijn erg blij met zijn bereidheid om lid te worden van het bestuur.

De Gemeente Breda bezoekt onze kerkgebouwen in het kader van een inventarisatie van Bredase kerkgebouwen.

Over de nieuwbouwplannen voor de Franciscuskerk zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en we wachten nog steeds op toestemming en medewerking van het Bisdom.

Op 14 april is er overleg van de Bredase pastoors en vertegenwoordigers van de Bredase parochies over het ontwikkelen van een missionair pastoraal beleidsplan voor de stad Breda. De reacties van onze PKC’s worden daarin meegenomen.

Het parochiebestuur besprak het jaarverslag van de 2 Inloophuizen Clement (Haagse Beemden) en Voor Elkaar (wijk Biesdonk). We gaan de parochianen meer betrekken bij de inloophuizen en onderzoeken of we de inloopfunctie in de wijken verder kunnen uitbreiden zodra de corona-pandemie dit toelaat.

In verband met de corona-beperkingen zijn er in de Goede Week extra vieringen gehouden om zoveel mogelijk parochianen gelegenheid te geven een viering bij te wonen. Aanleiding om onze grote waardering uit te spreken voor de pastores en de teamondersteuners.

Over de installatie van de nieuwe Microsoft Office365 –pakketten. Het parochiebestuur heeft besloten om die noodzakelijke installatie op korte termijn te gaan uitvoeren omdat een nieuwe versie noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Afspraken hierover worden met gemaakt met de secretariaatsmedewerkers.

 

 

 

 

 

 

video maken

Uit het pastoraal team 2021-15

The making of 47 video’s

Wij zijn nu in de tijd van Pasen, tijd van blijheid en vreugde van de verrezen Heer. Wij beleefden een sfeervolle veertigdagentijd. De meesten van jullie kregen ook via YouTube de video’s en keken zo naar de verschillende symbolen uit de bijbel. Ik mag met jullie delen hoe wij dit daadwerkelijk hebben gemaakt.

Ik was ergens op internet een concept tegengekomen. Ik dacht bij mezelf: zou ik dat daadwerkelijk kunnen maken in een andere taal? Ik wist dat het veel te veel tijd zou gaan kosten. Ik vond het zelf een prachtig idee. Ik heb het idee met mijn medebroeder Gilbert gedeeld. Hij vond het een goed plan om mensen in de veertigdagentijd iets moois te aanbidden. Maar het grootste probleem was de tijd. Wij hadden niet veel tijd om alles in elkaar te krijgen.

De eerste taak was om meeste teksten op papier te zetten. Dat was mij aardig gelukt na en grote zoektocht. Ik stuurde de teksten naar iemand toe om na te kijken. Nu kwam het grote werk om alle opnames te maken en die in een video vorm te geven. Toen kregen we het idee om verschillende medebroeders in het project te betrekken. Gelijk zijn we aan de slag gegaan om de meeste medebroeders, jong en oud, in te schakelen. De jongste is 32 jaar en de oudste 97 jaar. De opnames werden niet alleen in Teteringen gemaakt maar ook in andere plaatsen waar onze medebroeders wonen. Er was volop medewerking.
Iedereen kreeg van te voren de tekst om goed door te nemen. We hebben niet alleen de medebroeders betrokken maar ook mede-collega’s van het bisdom Breda. Die hebben in de Goede week hun bijdrage geleverd. De aflevering begon met as en eindigde met de paaskaars, waarover de bisschop van Breda een mooie uitleg gaf. Misschien is het u opgevallen dat in die 47 video’s maar één vrouw voorkomt: Laura de Vries, pastoraal werkster, de anderen zijn allemaal mannen.

De grootste uitdaging was om de video vorm te geven. Ik had heel klein beetje meer ervaring met video maken dan pater Gilbert. Ik besefte dat Gilbert alleen niet alle video’s zou kunnen maken. Ik ging meteen aan de slag om goede programma te zoeken en te bestuderen. Zo begon ik samen met Gilbert video’s in elkaar te zetten met de juiste foto’s en achtergrondmuziek. In het hele proces heb ik kennisgemaakt met de rijke betekenis van de Bijbelse symbolen. Ze hebben mij tot nadenken gezet. Het heeft mij verrijkt. Per aflevering kostte het ons 6 tot 8 uren. Het zijn geen topklasse video’s geworden maar de boodschap is duidelijk. Wij willen zeker de kwaliteit nog verbeteren in de volgende aflevering die, misschien, volgend jaar verschijnt.

Ik ontving mooie berichten van mensen. Het was voor hen een eyeopener en een leermoment,
een kans om de bijbel beter te leren kennen. Mensen hebben het met anderen gedeeld, net als de boodschap van de verrezen Heer. Goede dingen dus, die met anderen gedeeld worden om die anderen te verrijken en tot geloof te brengen. Iemand stuurde de video’s door naar zijn nicht in Maastricht, en een ander naar haar zus in Nieuw Zeeland en weer anderen naar koorleden. Zo ging de boodschap van de Heer door. Voor de een was het een morgengebed, voor een ander een ontbijtkoekje, voor nog een ander was het de wekker om uit de slaap wakker te worden, voor iemand anders weer was het een moment van meditatieve bezinning. Iemand zei tegen mij, ‘Ik ben katholiek opgevoed, maar ik ben geen praktiserende katholiek, toch vind ik de Bijbelse symbolen toch boeiend.’

 

U kunt alle afleveringen nog terugkijken op het YouTube kanaal van onze parochie: Augustinus Parochie Breda/ Bijbelse Symbolen 40 dagentijd ofga naar onze website www.augustinusparochiebreda.nl Ga naar actueel en dan naar: 40 dagen voor Pasen. Als u youtube aanklikt komen er aantal filmpjes tevoorschijn die u nog kunt bekijken

 

Ik wens jullie nog gezegende Paastijd toe.

Richard Lobo

 

geloofsgesprek

Geloofsgesprekken

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, nodigt u uit voor een reeks van geloofsgesprekken* in kleine groepen** rondom het boek Handelingen der Apostelen tussen Pasen en Pinksteren 2021. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. De zeven online avonden vinden plaats van

20.00 – 21.15 uur onder leiding van diaken Vincent de Haas, vanaf dinsdagavond 6 april 2021.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor verschillende groepen:

  • Voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde.
  • Met name zijn de bijeenkomsten aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus, als mogelijkheid tot vervolg hierop.
  • En verder ook voor hen die in hun parochie een kleine groep rondom de Heilige Schrift een Bijbelgroep willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training hierover worden verzorgd.

 

Wanneer en waar

Zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20.00 – 21.15 uur online via Zoom. Op de volgende data: dinsdagavonden 6 april, 13 april en 20 april, woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei, dinsdagavonden 11 mei en 18 mei.

 

Wie leidt de bijeenkomsten?

Diaken Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda, begeleidt de samenkomsten. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en van het Bisdom Breda.

 

Waarom Handelingen der Apostelen

De Kerk leest het boek Handelingen der Apostelen tussen Pasen en Pinksteren. Het boek gaatover het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het vervullen van onze opdracht.

 

Wat is het belang voor de missionaire parochie?

Het Sint Franciscuscentrum zet zich in om de missionaire kerk, de missionaire parochie te helpen bevorderen. In een missionaire parochie besteden we aandacht aan onze geloofsgroei (in doen, leren en vieren). We kunnen niet doorgeven wat we zelf niet ontvangen hebben. Een manier om in het geloof te groeien is om in kleine groepen bij elkaar te komen rond de heilige Schrift, waardoor God zelf tot ons spreekt en waar wij het geloofsgesprek met elkaar voeren. Diaken De Haas laat ons zien hoe je samen op een vruchtbare manier de bijbel kunt lezen. Dit kan dienen als model om te gebruiken in de parochie.

 

Aanmelden en kosten

U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift, over te maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen, is welkom.

 

Graag ontmoeten wij u op (een van) de avonden.

Met vriendelijke groet,

 

drs. Ben Hartmann

directeur Sint Franciscuscentrum

 

*Lectio Divina: het geloofsgesprek van Woord tot Daad

De lectio divina wordt al eeuwen beoefend door vele christengelovigen. Ze vragen zich steeds af wat God hun door deze passage aanreikt, hoe Hij hen raakt in hun hart en waartoe Gods Woord hen oproept: van Woord tot Daad. Tijdens deze bijeenkomsten maakt diaken De Haas ons bekend met een methode van geestelijke Schriftlezing.

 

**Kleine groepen of connectgroepen

Het leven van gelovigen wordt op de eerste plaats gevoed en gevierd in en door de zondagse Eucharistie. Connectgroepen of kleine groepen is een aanvullende manier om met God, met elkaar en de wereld om ons heen verbonden te zijn. Kleinere groepen die buiten de zondagsviering bij elkaar komen, waar tijd is om elkaar beter te leren kennen, waar we elkaar

stimuleren om te groeien en te leven als leerling van Jezus.

 

you tube

5 tips om beter te vieren met een livestream

Sinds corona lijkt youtube, TV één grote liturgische ruimte. Wereldwijd worden alle mogelijke vieringen en gebedsmomenten gestreamd. Soms stuntelig, vaak echt genietbaar.

Digitaal is niet virtueel

De sociale media die we vaak verwensen, blijken nu een zegen. Digitaal is al lang niet meer virtueel. Digitaal is echt. In deze tijd ontdekken we dat dit ook opgaat voor de geloofservaring.

Hier heb je vijf tips om volop deel te kunnen nemen via het internet aan een viering.

  1. Kies bewust de viering waaraan je gaat deelnemen. Laat dit niet afhangen van het toeval. Zo kan je je er mentaal op voorbereiden.
  2. Heb aandacht voor de omgeving. Als dit helpt, steek een kaars aan, plaats een kruis, bijbel of icoon bij het apparaat. Ben je gewoon een missaal of ander gebedenboek te gebruiken, doe dat nu ook. Vermijd koffie of koek. Dat doe je in de kerk ook niet.
  3. Gebruik oortjes of een koptelefoon. Goede geluidskwaliteit bevordert de concentratie. Hoe groter het scherm, hoe beter je de viering kan volgen. Sluit de andere vensters op je apparaat, in het bijzonder e-mail, WhatsApp en dergelijke die je snel uit je concentratie halen.
  4. Maak afspraken met je huisgenoten. Dat bevordert de rust. Misschien volg je samen de viering.
  5. Zeg de gebeden luidop mee, zoals in de kerk. Dat is niet gek.

 

(door Nikolaas Sintobin sj)

vastenactie 2021

Vastenactie 2021

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

Wat doet Vastenactie?

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

De Augustinusparochie Breda ondersteunt dit project van de Vastenactie. Wilt u ook bijdragen? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL48RABO0150991525 t.n.v. Caritas Augustinusparochie Breda o.v.v. Vastenactie 2021

Voor uw bijdrage zeggen wij u heel hartelijk dank!

 

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl