Privacybeleid

In de privacyverklaring hieronder lees je welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. Je leest ook je rechten en waar je terecht kunt met vragen.

De Augustinusparochie informeert betrokkenen hiermee wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit gebeurt altijd wanneer iemand wordt opgenomen in de R.-K. ledenadministratie.

De privacyverklaring wordt ook verstrekt/ kenbaar gemaakt :

 • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
 • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
 • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
 • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
 • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

De Privacyverklaring

1. Naam en contactgegevens van de parochie

 • De Augustinusparochie Breda
 • Postadres: Hooghout 67, Breda
 • E-mail : michael@augustinusparochiebreda.nl

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 • In de ledenadministratie staan diverse persoonsgegevens over parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In dit document worden de parochianen aangeduid als "betrokkenen".
 • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen.
 • In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto's van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, wijding) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken.
 • Welke persoonsgegevens precies worden geregistreerd vindt je in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

3. Met welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?

 • De parochie registreert persoonsgegevens om in kerkelijke registers vast te leggen welke sacramenten iemand heeft ontvangen. Hieronder verstaan we in het bijzonder: - de registratie die verbonden is aan het ontvangen van de sacramenten van het Doopsel, Vormsel, Heilige Communie, Huwelijk en de Wijding. - De registraties die nodig zijn op grond van het Kerkelijk Recht.
 • Een parochie is een gemeenschap van parochianen, familie van parochianen en mensen die bij de parochie zijn betrokken. De parochie moet een administratie bijhouden om de organisatie van de parochiegemeenschap te verzekeren; hieronder verstaan we bijvoorbeeld: - het registreren van uw contactgegevens om via communicatiekanalen informatie en uitnodigingen te versturen over parochieactiviteiten en; - het bijhouden van vrijwilligerstaken en een registratie van vrijwilligers en; - het bijhouden van financiële administraties in verband met kerkbijdragen, schenkingen en giften en andere fondsenwervende activiteiten, maar ook financiële administraties rond grafrechten en stipendia.
 • Een parochie is een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. Wij zijn als parochie altijd verbonden met andere R.-K. kerkelijke instellingen in Nederland. Als parochie dragen wij bij aan de instandhouding en juistheid van de kerkelijke ledenadministratie en archieven.  Een parochie heeft een parochiearchief. In het parochie archief wordt bijvoorbeeld het doopregister bewaard. De parochie kan ook persoonsgegevens bewaren in het archief als bron voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de parochie alleen als zij belang heeft bij het doel van het archief.

4. Welke bevoegdheid heeft de parochie om persoonsgegevens te verwerken?

 • De parochie mag bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, verwerken op grond van de wet (artikel 9 lid 2 sub d AVG).
 • Andere persoonsgegevens mogen door de parochie worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van de parochie bij: a) het registreren van haar parochianen, de gezinsleden van haar parochianen en mensen die geen lid zijn van de parochie, maar wel contact met de parochie onderhouden. b) het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, financiële administratie, het houden van fondsenwervende activiteiten en het bijhouden van kerkelijke registers;  De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst, de sociale dienst, politie of justitie) of kerkelijke overheid;
 • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).

5. Bewaartermijn

 • De parochie bewaart persoonsgegevens zolang een betrokkene ingeschreven staat als lid van de parochie. Ben je geen lid meer van de parochie dan verwijderen wij de persoonsgegevens binnen een jaar uit de ledenadministratie van de parochie.  De parochie kan geen persoonsgegevens uit de kerkelijke boeken (doopboek e.d.) verwijderen, omdat het belangrijk is bij te houden wie kerkelijke sacramenten heeft ontvangen.
 • De persoonsgegevens die zijn opgeslagen in andere bestanden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligersbestand, het bestand voor de nieuwsbrief en/of parochieblad of de registratie van contactpersonen in de begraafplaatsregistratie, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van het bestand.  Soms kunnen wij persoonsgegevens niet meer verwijderen, omdat het verwijderen daarvan uitzonderlijk veel werk van de parochie vraag. Gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens in gedrukte nummers van het parochieblad of informatiebulletin.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Persoonsgegevens worden verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn andere parochies, het bisdom, IPAL (het interdiocesane platform voor de financiële- en ledenadministraties).
 • Als je een overeenkomst hebt met de parochie, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een schenkingsovereenkomst, dan moeten bepaalde gegevens aan de Belastingdienst of een ander overheidsdienst worden verstrekt op grond van een wettelijke plicht.
 • De parochie kan een salarisadministratiekantoor inschakelen. Voor sommige diensten kan de parochie ook een externe partij inschakelen, bijvoorbeeld voor het beheer van de begraafplaatsadministratie. In al deze gevallen maakt de parochie met deze derde afspraken over de veiligheid van je persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 • De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateurs en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uitvoering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

8. Recht op inzage en correctie

 • Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. Je kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
 • Als je een fout aantreft, kun je deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

9. Verwijderen van gegevens

 • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kun je richten aan het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt je bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen je verzoek.
 • Indien je  je wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij je de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt je op de website www.rkkerk.nl. Dit formulier stuurt je naar het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt je bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs van de parochie of de leden van het parochiebestuur behandelen je verzoek.

10. Klachtrecht

 • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt je bovenaan deze privacyverklaring.
 • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 • Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens T.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93374, 2509 AJ, DEN HAAG

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl