40 dagen tijd

Uit het pastoraal team 2020-9

Vasten

De carnaval is weer voorbij en of u het nu wel of niet gevierd hebt, het was jammer, dat de weergoden zoveel roet in het eten gooiden.

Zoveel werk verzet aan het bouwen van een carnavalswagen en dan de regen en de wind, die zoveel van de pret bederven.

Hopelijk hebben de wagenbouwers veel plezier beleefd aan het bouwen op zich.

De weg ergens naar toe is vaak al de helft van het plezier.

Waarschijnlijk een schrale troost, maar toch.

Na carnaval, volgt Aswoensdag en begint de veertigdagentijd.

De weg naar Pasen. Wat doet u aan de vasten?

Toen ik aan onze kleinkinderen vertelde, dat wij vroeger een vastentrommeltje hadden, keken ze me alleen verbaasd aan.

Onze kleinzoon zag wel het voordeel van het resultaat, dat je op zondag of met Pasen in eens alle snoepjes op mocht eten, maar daar bleef het ook bij, de weg er naar toe, het niet snoepen op zich zag hij niet zo zitten.

Vasten, een beetje minder voor een ander, is al jaren de slogan van Vastenactie en dit jaar is het thema: “werken aan je toekomst”.

Wij proberen met de Augustinusparochie iets te doen voor de jeugd van het geboortedorp van Pater Rian Supardi.

Misschien kunt u ook helpen, op weg naar Pasen.

Een beetje minder voor een ander. Gewoon door iets te laten staan en het uitgespaarde geld te doneren voor het goede doel. Het zijn de kleine dingen die je sterk maken en misschien vormt zo de weg naar Pasen niet alleen een stuk bezinning, maar ook een deel van het Paasfeest.

Ik wens u een goede vastentijd.

Trudy Gerritsen – van Lin

 

oecumenische vespers

Oecumenische vespers 40-dagentijd 2020 Lucaskerk

In 2020 worden, zoals in voorgaande jaren, in de Lucaskerk tijdens de 40-dagentijd een serie oecumenische vespers georganiseerd.

Deze vinden plaats in de Lucaskerk op de woensdagen 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Aanvangstijd is 19.30 uur, met uitzondering van 18 maart. Op die dag is de aanvangstijd 19.00 uur. Het thema voor deze serie vespers is:

Sta op

Onder dit motto willen we een verbinding leggen tussen teksten uit de Bijbel en inspirerende persoonlijkheden uit de vorige en deze eeuw.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan een of meer van deze vieringen deel te nemen.

vastenactie 2020

Vastenactie 2020

      

Gedurende de Vastentijd zijn er in onze parochie verschillende activiteiten om geld in te zamelen voor de Vastenactie: de pastorie en de pré-school in Keka-Flores, waar pater Rian Supardi vandaan komt.

In de Franciscuskerk organiseren we 3 solidariteitsmaaltijden op vrijdag 13, 20 en 27 maart. De maaltijd kost € 5.- en u wordt verzocht om uw eigen bord en bestek en glas mee te nemen. Elke maaltijd begint om 18.00 uur.

Op donderdag 26 maart is er solidariteitsmaaltijd in de Michaelkerk. Ook deze maaltijd begint om 18.00 uur. De vormelingen zullen hierbij de helpende hand bieden. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Voor deze maaltijden kunt u zich steeds een week van te voren aanmelden bij het secretariaat. U bent van harte welkom!

Bent u niet in de gelegenheid om een maaltijd bij te wonen maar wilt u rechtstreeks een financiële bijdrage geven, dan kunt u die overmaken op rekeningnummer NL48RABO0150991525 t.n.v. Caritas Augustinusparochie Breda o.v.v. Vastenactie 2020 Flores

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

kind in hand

Vastenbrief

Het leven in Gods liefdevolle hand en barmhartigheid

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Tijdens de Eucharistieviering op deze dag wordt de as van verbrande palmtakken van het vorig jaar gezegend. Iedereen in de kerk wordt getekend met een kruisje van deze as. Deze as is een teken van boetvaardigheid. Het herinnert ons eraan dat wij slechts stof en as zijn en tot stof zullen terugkeren. De Veertigdagentijd is van oudsher de periode van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het is een bekeringstijd waarover de profeet zegt: “Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.” (Joël 2:13). Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat je van God afhoudt. Daardoor heb ik het thema gekozen: Het leven in Gods liefdevolle hand en barmhartigheid. Want ik denk dat wij in deze periode bekeerd zullen worden. God opent Zijn liefdevolle hand om ons allen te verwelkomen. Daarom is ook de Veertigdagentijd een tijd bij uitstek om het sacrament van de boete en verzoening (de biecht) te ontvangen. Het ontvangen van dit sacrament kan door een boeteviering voorbereid worden. De oproep tot vasten is heel Bijbels. Op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je ervaart dan ook dat je meer openstaat voor Gods liefde. Je maakt je letterlijk leeg om door Gods liefde ‘gevuld’ te worden.  Daarnaast is de Veertigdagentijd een periode om je meer op het gebed toe te leggen en om goede werken te doen. De praktijk van het vasten is samen met gebed zeer heilzaam en wordt ook in onze tijd langzamerhand weer herontdekt. Dus wij kunnen Pasen, de verrijzenis van onze Heer, Jezus Christus vieren met een nieuw hart en een nieuw leven.

Namens het pastorale team, Rian Supardi

Lees hier de pdf: Vastenbrief 2020

kloosterdag vormsel

Uit het pastoraal team 2020 – 8

Vormsel, Kloosterdag

Afgelopen week was de werkgroep vormsel met de vormelingen te gast bij de OLV Abdij van de zusters van de Benedictinessen. De hele dag waren wij samen met de vormelingen met het geloof bezig. De dag begon met de eucharistie van de zusters. De viering was in het Nederlands maar voor de kinderen klonken de liederen wel wat vreemd in de oren omdat deze in het Latijn werden zongen. Tijdens de voorbeden bad één van de zusters voor de vormelingen dat de Heilige Geest hun kracht en wijsheid schenkt om de goede weg te volgen.

Na de viering vertelde één van de zusters over het leven in het klooster, haar roeping en over het onderwerp bidden. Voor veel van kinderen was het moeilijk te geloven dat de zusters zes keer per dag bidden. Het gesprek met de zuster was voor de kinderen verrijkend.

Aan de hand van presentaties en video’s vertelde ik over onze oeroude traditie van het geloof vieren; de Eucharistie. Daarna verdiepten we ons in de gebeden het Onze Vader en het Wees Gegroet. Opvallend was dat een aantal kinderen het Onze Vader niet beheersten. Onze maatschappij is seculair geworden maar dit geeft ook nieuwe kansen om het geloof aan kinderen over te brengen met nieuwe methoden. Het is net als een pot die helemaal leeg is. Wij kunnen nu de lege pot met Jezus vullen!

In de middag werd gewerkt aan een eigen gebedsnoer, waarbij voor elke kraal ander onderwerp van gebed werd gekozen. Er was een kraal voor rust, vrede, vriendschap enz. De kinderen konden uit verschillende kleuren kiezen voor hun gebedssnoer. Dat was voor de kinderen ontspannend.

Om 14:00 uur was het tijd voor het middaggebed met de zusters. Dat was weer een moment van leren hoe de zusters samen bidden. Na het middaggebed kregen we een rondleiding in de kerk door de abdis. Wij waren naar de ingang van de kapel gebracht en daar vertelde de zuster iets dat echt opvallend was. Ze vertelde dat de treden van de kerk een betekenis hebben in ons geloofsleven. Door met de traptreden de kerk te betreden, komen wij een stap hoger bij God die boven ons is. (alhoewel voor veel ouderen de treden niet prettig zijn. ) Net zoals Mozes de berg opging om met God tijd door te brengen, zo gaan wij omhoog om God te ontmoeten.

De laatste sessie van de dag verliep met liederen zingen en het onderwerp Wie is Jezus. Aan de hand van afbeeldingen over het leven van Jezus en Bijbelverhalen werd Jezus meer zichtbaar. De vormelingen waren enthousiast en wisten veel te vertellen.

Deze dag was bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om samen een groep te vormen. Bovenal was het de bedoeling dat de vormelingen het geloof samen ontdekken en daarin groeien. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Ik ben zeer dankbaar voor de keuze van de kinderen en hun ouders dat zij de weg van Jezus willen volgen. Ook ben ik dankbaar voor de jonge werkgroepleden die enthousiast de kinderen begeleiden en alle organisatie goed in de gaten houden.

Wilt u bidden voor onze 10 vormelingen, zodat dat ze de Heilige Geest mogen ervaren.

Pater Richard, Angela Koot en Lisbeth Kruis

Evaluatie en beleidsplan

Evaluatie parochieavonden en beleidsplan

Parochieavonden van bestuur met vrijwilligers in 2019

Het afgelopen najaar hebben in de 4 parochiekernen van onze parochie gesprekken plaatsgevonden tussen de vrijwilligers en het bestuur. We bespraken het beleidsplan 2019-2023, de financiële situatie van de parochie en wat in de parochiekernen leeft. Er was veel belangstelling van de parochianen.

Op de laatste avond bespraken we de resultaten met de parochiële kerncommissies (de PKC’s).

Het plan voor nieuwbouw van de Franciscuskerk wordt concreter. Het onderhoud van deze kerk wordt te duur en het gebouw is te groot voor de wekelijke vieringen. We zoeken uiteraard naar een tijdelijke vervangende kerkruimte.

Er werd gesproken over mogelijke wijzigingen in de aanvangstijden van de zondagsdiensten. In de verschillende parochiekernen is gesproken over praktische zaken waar elke kern mee te maken heeft. Hoe kunnen we die zaken beter organiseren? We denken aan het samen inkopen van bijvoorbeeld kaarsen, papier. Maar ook over het maken van goede afspraken voor de secretariaten en waar nodig elkaar daarbij te helpen.

Een belangrijke ontwikkeling betreft de geloofsvernieuwing. Hoe kunnen we een levendige en aantrekkelijke geloofsgemeenschap worden en blijven? Vanuit het bisdom wordt aandacht gevraagd voor de visie van father James Mallon, een Canadees priester die veel mensen heeft geïnspireerd tot een hernieuwd geloofsleven zowel persoonlijk als binnen de parochiegemeenschap. Door ons geloof in Christus te verdiepen beter samen kerk te zijn.

Onze parochie is daar al mee bezig door vieringen laagdrempelig en toegankelijker te maken, bezoekers welkom te heten, om de Alphacursus te geven en meer initiatieven.

Father Mallon komt in het voorjaar van dit jaar naar Oudenbosch voor een tweedaagse conferentie over geloofsvernieuwing. Ook vanuit onze parochie gaan daar parochianen naar toe.

Wat betreft de diakonie wil het bestuur in elke parochiekern een inloopplaats helpen realiseren. Een inloopplaats voor ontmoeting en steun waar onze pastores bij betrokken kunnen zijn. In 3 kernen bestaat de functie inmiddels.

We willen graag een jaarlijkse bijzondere activiteit opzetten en zoeken binnen de parochie vrijwilligers die daarbij willen helpen. Heb je ideeën hebben of wil je helpen neem dan contact op met het secretariaat van de parochiekern. Op de nieuwe website van de parochie < augustinusparochiebreda.nl > zijn de contactgegevens te vinden.

Veel onderwerpen zijn besproken; veel besluiten zijn nog te nemen en daar gaan we het komend jaar aan werken. Dat doen we in overleg met de parochiekernen. Via de website en in het parochiemagazine houden we je hoogte van de activiteiten en kun je ideeën, initiatieven en hulp aan ons melden.

We horen graag van je.

Namens het bestuur van de Augustinusparochie,
Kees Veelenturf en Jel van Geffen

paaskaars 2020

Huispaaskaars

Ook dit jaar bieden wij de mogelijkheid een huispaaskaars te bestellen, eventueel met bijbehorende kandelaar.

Je kunt kiezen uit diverse afbeeldingen en maten.

De bestellijst kun je na de viering vinden in de ontmoetingsruimte, of door de week op het parochiecentrum in alle parochiekernen.

Wij verzoeken tegelijk met de bestelling te betalen. Je kunt bestellen t/m zondag 1 maart.

Marga de Ridder

 

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl