missionair-pastoraal beleidsplan

Aan de pastoors, de pastorale teams en de

parochiebesturen van

de H. Augustinusparochie,

de H. Maria Magdalenaparochie,

de parochie Breda Centrum

en de parochie van de H. Familie

Breda, 3 februari 2021

 

Zeereerwaarde heren,

geachte dames en heren,

 

Als parochies in Breda - ook in het bisdom Breda - staan we voor een grote uitdaging. Het

parochieleven dat wij kenden is voorbij. Voor de voortgang van het geloofsleven is het

noodzakelijk dat parochies zich meer missionair ontwikkelen.

Als gelovigen zijn we gezonden om mensen tot leerlingen van de Heer te maken - en tegelijk

om zelf te groeien in ons leerling-zijn. We hebben een missionair programma nodig 'naar

binnen', naar ons eigen hart, om de stem van de Heer steeds dieper toe te laten, en 'naar

buiten', naar de wereld, om de stem van de Heer helder en uitnodigend te laten klinken.

De in het voorjaar van 2020 geplande conferentie over de Missionaire Kerk telde meer dan

duizend aanmeldingen. Het tekent hoe breed gedragen het besef is dat we tot een nieuwe

missionaire aanpak moeten komen.

 

We staan voor een grote uitdaging - maar we staan daar niet alleen in. Ten eerste omdat we

er op mogen vertrouwen dat de Heer zelf met ons mee gaat, ons denken en handelen richt

en vruchtbaarheid geeft aan onze inzet. Ten tweede omdat we elkaar als medegelovigen

hebben, als zusters en broeders in Christus. Als medegelovigen kunnen we op elkaar bouwen

en staan we samen sterk. Zeker in een gemeente als Breda, waar inwoners door de hele stad

reizen voor sociaal-culturele activiteiten, arbeid, ontmoetingen en boodschappen, krijgt onze

inzet meer kracht en meer effect als we ons geloof in gezamenlijkheid presenteren en elkaar

ondersteunen in onze keuzes en activiteiten. Dat betekent niet dat we alles samen zouden

moeten doen of tot nieuwe samenvoegingen zouden moeten overgaan, maar wel dat we

zaken afstemmen en elkaar bemoedigen en - waar nodig - vasthouden.

 

Zaken afstemmen en elkaar informeren heeft in uw parochies al een lange geschiedenis.

Leden van de pastorale teams van de Bredase parochies komen daartoe al bijna twintig jaar

regelmatig samen. En met regelmaat zijn de laatste jaren ook de pastoors van de parochies

bij elkaar gekomen. Zij deelden ervaringen met elkaar en bespraken manieren om elkaar bij

de bediening van de sacramenten te ondersteunen.

 

Sinds het voorjaar van 2020 zijn de gesprekken tussen de pastoors intenser en intensiever

geworden, gedragen door het besef dat een nieuwe aanpak nodig is. Onder leiding en

begeleiding van vicaris-generaal Lindeijer hebt u, pastoors, met elkaar verkend hoe de

parochies van Breda zich meer missionair kunnen ontwikkelen. Die gesprekken hebben uw

onderlinge band versterkt. U hebt elkaar als pastoors van naburige parochies ontmoet en

evenzeer als gelovigen, als leerlingen van de Heer. U bent gegroeid in uw geloof en uw visie

doorheen de regelmatige ontmoetingen waar gesprek, gebed, oog en oor voor elkaar,

uitwisseling en een maaltijd onderdeel van waren. U vormde zo met elkaar een kleine

'huiskerk', 'geloofsgroep' of 'kleine christelijke gemeenschap'.

 

lk hoop dat u deze wijze van werken bewaart, in het continueren van uw samenkomsten als

pastoors, in de wijze waarop beroepskrachten samenkomen en in de wijze waarop

bestuurders elkaar ontmoeten. Het vormen van kleine geloofsgroepen, waar gelovigen hun

geloof en leven delen en wat hen bezig houdt biddend bij de Heer brengen, zal een

belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van de missionaire kerk. Zulke groepen zullen cellen

en ledematen zijn van het Lichaam van de Heer.

 

In de gesprekken die u met elkaar voerde, hebt u inzichten gewonnen die vragen naar

verdere uitwerking. Daarvoor is het nodig dat uw gesprek verbreed en verdiept wordt, in

eerste instantie met de leden van de pastorale teams en van de parochiebesturen. Met hen

kunt u zicht krijgen op de wijze waarop de Kerk in Breda present kan blijven, met een

programma van geloofsvorming, eredienst, getuigenis en daadwerkelijke inzet voor elkaar,

en met passende voorzieningen, gebouwen en financiële middelen.

In dat kader vraag ik u, pastoors, parochiebesturen en pastorale teams, een missionair-

pastoraal plan op te stellen, waarin u aangeeft hoe de parochies zich meer missionair

kunnen ontwikkelen, de visie, die u daarbij hebt en de doelen die u in de komende jaren wilt

bereiken.

lk ga ervan uit dat u daarbij continueert en uitbouwt wat in onderling overleg al verkend is of

ontwikkeld wordt en deels al begonnen is: de pastorale zorg voor jonge gezinnen en voor

jongeren, een gezamenlijk programma voor de voorbereiding op de sacramenten en de

verdere ontwikkeling van de Alphacursus als bovenparochieel aanbod. lk vraag u ook de

contouren aan te geven van een diaconaal programma waarin parochies samen optrekken

en elkaar kunnen versterken.

 

Het missionair-pastoraal plan hoeft geen 'werkplan in detail' te worden. lk vraag u grote

lijnen aan te geven. Wees meer concreet in zaken die van groter belang zijn en geef

beginselen aan voor zaken van minder groot belang. Duidt ook aan wie uitwerking en

uitvoering op zich zullen nemen. Dat zal deels plaats vinden op het niveau van de

gezamenlijke parochies of de gezamenlijke pastorale teams en deels op het niveau van de

afzonderlijke parochie.

Voor de uitwerking en uitvoering op (boven)parochieel niveau zijn missionair-pastorale

teams te vormen waar beroepskrachten en parochianen lid van kunnen zijn. Alle gelovigen

zijn geroepen om hun talenten in te zetten voor de opbouw van de Kerk. Het is de opdracht

voor beroepskrachten om de talenten van de gelovigen te herkennen en hen te helpen deze

verder te ontwikkelen en in te zetten voor elkaar.

 

Het missionair-pastoraal plan zal ook visie vragen met betrekking tot de voorzieningen.

Welke middelen (financiën, gebouwen) zijn nodig voor de activiteiten, welke organisatie is

nodig voor de uitvoering?

 

De verantwoordelijkheid voor voorzieningen en lokale organisatie is bij de parochiebesturen

in goede handen. Voor verdergaande keuzes op dit terrein is onderlinge afstemming nodig.

Het missionair-pastoraal plan kan daarbij helpen, doordat het globaal aangeeft welke

voorzieningen en praktische organisatie voor de uitvoering nodig zijn.

 

lk vraag u om mij in oktober 2021 een concept missionair-pastoraal plan voor de vier

parochies van Breda aan te reiken. Na vaststelling door mij zal het missionair-pastoraal plan

richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van de parochies en voor de opstelling van

parochiewerkplannen waarin de visie op globale doelen, taken en voorzieningen verder

wordt uitgewerkt.

lk suggereer u om één van de pastoors aan wijzen als degene die - vanuit het

pastoorsberaad - leiding zal geven aan het proces om tot dit plan te komen en om van

daaruit de parochies van Breda een meer missionair karakter te geven.

 

Geachte pastoors, bestuurders en leden van de pastorale teams. lk vraag u een nieuwe stap

te zetten, op weg naar een toekomst die deels nog onbekend is. Waar nodig en mogelijk is

kunnen diocesane diensten u hierbij ondersteunen. Daarnaast mag u verzekerd zijn van de

ondersteuning van ons gebed.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mgr. dr. J.W.M. Liesen,

 

Bisschop van Breda

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl