Beleidsplan 2019-2023

Hoe kwam het beleidsplan tot stand

Begin 2019 heeft het bestuur van de Augustinusparochie een nieuw beleidsplan opgesteld. Samen met de vier parochiekern-commissies is eerst een gedetailleerd beeld gevormd van de sterke en minder sterke punten van de Augustinusparochie, waaruit het besef resulteerde dat wij moeten werken aan een nieuw elan. De komst van de missionaire gemeenschap betekent daarin veel; jeugdige enthousiaste paters, die tezamen met de huidige en nieuw te werven vrijwilligers onze parochie kunnen tillen naar een nieuwe en positieve toekomst.

Het parochieplan is een middel, waarmee we de belangrijkste voornemens voor de jaren 2019-2023 gestructureerd vastleggen en houvast verkrijgen voor de richting die de Augustinusparochie wil realiseren. Bij de vaststelling van dit plan hebben we inspiratie geput uit de Goede Herder tekst in Johannes 10, 14-16:

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

In de zomer van 2019 is het concept parochieplan met het bisdom besproken, waarbij de hoofdrichting en de voorgestelde speerpunten de instemming van bisschop Liessen hebben verkregen.

In het najaar van 2019 zijn vier parochiebijeenkomsten gehouden, één in iedere parochiekern, waarin parochianen zijn bijgepraat over de voornemens. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en hebben ons de bevestiging gegeven, dat de gekozen hoofdrichting de juiste is.

Samenvatting beleidsplan

Landelijk zien we een aanhoudend verminderende aandacht voor religieuze zingeving en daarmee samenhangend een voortgaande ontkerkelijking. Ook de Augustinusparochie wordt met deze ontwikkeling geconfronteerd. Wij zien onze populatie verouderen en hebben moeite om nieuwe aanwas vanuit jongere generaties te interesseren. Tegelijkertijd zien we een steeds groter aantal immigranten, die graag hun geloof vieren in de eigen taal en met eigen gewoonten. Bij het formuleren van het beleid voor de komende planperiode houden we nadrukkelijk rekening met deze ontwikkelingen.

Onze conclusie luidt, dat we naast en deels in plaats van de bestaande activiteiten onze energie gaan richten op het realiseren van een beperkt aantal wezenlijke doelen, in plaats van alles tegelijkertijd. Uit de geïnventariseerde veelheid van gewenste nieuwe initiatieven kiezen we de volgende speerpunten:

 1. Op de eerste plaats willen we graag uitstralen en in daden laten blijken, dat de Augustinus-parochie er voor iedereen is: voor de huidige parochianen, maar ook voor die mensen in de samenleving, die we nu nog te weinig bereiken.
 2. We gaan ons richten op de scholengemeenschappen, leggen daar contacten en stellen ons open op om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de geestelijke ontwikkeling van onze jeugd.
 3. We richten ons op jonge ouders, die interesse hebben in geloofsverdieping en die met elkaar een klankbord kunnen zijn voor belangrijke levensvragen.
 4. We zoeken samenwerking met mensen en organisaties die aan de hulpbehoevende kant van de maatschappij bezig zijn: ook in onze parochie zijn mensen die het moeilijk hebben en steun zoeken. Wij kunnen een bijdrage leveren aan nieuwe migrantengemeenschappen, die met hun christelijk geloof niet zo eenvoudig aansluiting vinden bij onze vorm van geloven.
 5. Naast de bestaande aandacht voor liturgie en catechese rondom de sacramenten willen we zoeken naar nieuwe vormen van geloofsopbouw, liturgie en diaconie. We denken daarbij aan gezamenlijke maaltijden, meer huisbezoeken, ouderenpastoraat, contacten met inloophuizen.
 6. Tenminste eenmaal per jaar willen we de aantrekkelijkheid van ons geloof uitdragen in de vorm van een bijzondere parochie-activiteit, samen met omliggende Bredase parochies.

Deze vernieuwingen moeten zichtbaar gaan worden in nieuw op te zetten activiteiten en bijeenkomsten.

Belangrijke voorwaarden bij deze gewenste ontwikkelingen moeten worden ingevuld:

 • creëren van een positief beeld van de kerk in de samenleving
 • werving en coaching van vrijwilligers
 • gerichte samenwerking met andere parochies, enerzijds om samen meer te kunnen doen en anderzijds ter vermindering van elkaars kwetsbaarheden
 • verhoging van de financiële draagkracht van de parochie door een oplossing voor de te grote en dure huisvesting in de Franciscus-parochiekern.

Als we alle aandacht blijven richten op voortzetting van de bestaande situatie, dan weten we zeker dat er van vernieuwing weinig terecht komt. Ook weten we zeker, dat de ontwikkeling van de financiën ons binnen afzienbare tijd noodzaakt tot vergaande beslissingen. Gelukkig zijn dankzij veel inspanningen de kosten in de afgelopen jaren al fors gedaald, maar de steeds verder teruglopende inkomsten blijven een onafwendbaar probleem.

Onze keuzes

 • we vinden de voortzetting van de liturgische en pastorale praktijk op de huidige vier locaties van de Augustinusparochie belangrijk en moeten er dus alles aan doen om dat mogelijk te blijven maken, ook als die activiteiten in omvang moeten afnemen.
 • De parochiekernen zijn qua samenstelling, cultuur en historie heel verschillend en het is niet de verwachting dat samenvoeging een succesvol resultaat oplevert. Daarom kiest het parochiebestuur voor het locaal blijven organiseren van het kerk zijn in de afzonderlijke parochiekernen. Er kan wel meer worden samengewerkt tussen de kernen.
 • vervolgens zetten we maximaal in op de vernieuwing, door de eerder genoemde speerpunten te vertalen in concrete acties. Daaruit ontstaan nieuwe groeps-gemeenschappen binnen de Augustinusparochie, die samen met de bestaande organisatie op weg blijft gaan naar de invulling van Gods boodschap.

De hoofdlijnen in doelstellingen

Concrete beleidskeuzes (speerpunten) op het terrein Geloof wanneer starten
1.       Opzetten maandelijkse gezinsviering met kinderopvang werkgroep start 2020
2.       Opzetten van Alphacursussen 1x per jaar start januari 2019
3.       Intensiveren van het contact met scholen verkenning in 2020
4.       Realiseren van een bijzondere geloofsactiviteit, samen met andere Bredase parochies, tenminste eenmaal per jaar start 2020

 

 

Concrete beleidskeuzes (speerpunten) op het terrein Pastoraat wanneer starten
1.       Instellen van een stuurgroep/commissie om het parochieleven te verdiepen en te vitaliseren; samen met andere Bredase parochies 2019
2.       In de uitvoering meer samenwerking met andere Bredase parochies 2020

 

 

Concrete beleidskeuzes (speerpunten) op het terrein Personeel wanneer starten
1.       Extra ondersteuning door gerichte werving en coaching van vrijwilligers 2019
2.       Werven jong-gepensioneerde vrijwilligers, ook bij migranten 2019

 

Concrete beleidskeuzes (speerpunten) op het terrein Financiën wanneer starten
1.       Overgang ledenadministratie van Navision naar DocBase medio 2019
2.       Versterken van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid bij de administratieve taken van de parochie continu
3.       Gefaseerde centralisatie van alle administraties continu

 

 

Concrete beleidskeuzes (speerpunten) op het terrein Gebouwen wanneer starten
1.       Vervanging van de Franciscusgebouwen besluit in 2019
2.       Realisatie van de vervanging van de Franciscusgebouwen na goedkeuring van alle instanties
3.       Realisatie van meer baten uit de gebouwen, ten gunst van de algehele exploitatie continu
4.       Toekomst bepalen voor alle huidige locaties, in samenspraak met omliggende parochies en andere kerkgemeenschappen ; scenario’s opstellen en afhankelijk van de reële ontwikkelingen tijdig een besluit nemen jaarlijks actualiseren

 

 

Concrete beleidskeuzes (speerpunten) op het terrein Besturen wanneer starten
1.       Resultaatgericht en actiegericht besturen vanuit draagvlak per direct
2.       Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en het besloten beleid daadkrachtig uitvoeren, zowel in bestuur als parochiekerncommissies; periodiek evalueren per direct
3.       Benoemen van aandachtsgebieden voor ieder lid van het parochiebestuur en voor ieder lid van de parochiekerncommissies begin 2020 gereed
4.       Realiseren van een actuele website en benoemen van inhouds-verantwoordelijken begin 2020 gereed

 

Om de haalbaarheid van de speerpunten te vergroten maken we keuzes om de omvang van bestaande activiteiten te verminderen. Dit komt de beschikbare tijd en inzet van het pastores-team en vrijwilligers ten goede. Welke concrete keuzes dit zullen worden, wordt gedurende de planperiode samen met de vier parochiekerncommissies en parochianen bepaald.

 

december 2019

Het parochiebestuur

 

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl