Jaarrekening 2019 en begroting 2020

JAARREKENING 2019 en BEGROTING 2020

 

 

In dit document wordt verslag gedaan van de financiën van de Augustinusparochie.

De jaarrekening 2019 wordt toegelicht en tevens wordt de begroting voor 2020 weergegeven.

Bij de belangrijkste ontwikkelingen is een toelichting verstrekt.

 

Totaal beeld

Voor geheel 2019 is een tekort begroot van € 15.134, met als belangrijkste reden de teruglopende inkomsten bij voortgaande vaste lasten. Echter, door het vertrek van de diaken per 1 april 2019 zijn de personeelskosten lager en is het exploitatiesaldo uitgekomen op een overschot van € 23.885.

 

Voor 2020 wordt een verdere daling van de bijdragen van parochianen verwacht. Tevens zullen de personeelskosten nog iets dalen, waardoor per saldo een positief exploitatieresultaat is begroot van € 14.301.

 

Ontwikkeling van de baten

De totale bijdragen van parochianen zijn in 2019 met 8,9% gedaald ten opzichte van 2018.

Deze ontwikkeling is een gevolg van het dalend aantal gelovigen en teruglopend kerkbezoek.

De leeftijd van de betrokken gelovigen stijgt en er is slechts een marginale aanwas van jonge parochianen. De nieuwe parochianen komen uit het buitenland en we zien dan ook een groeiende behoefte aan vieringen in andere talen (Engels, Pools, Indonesisch).

 

De opbrengst uit bezit en beleggingen is op niveau gebleven, dankzij een eenmalige gerealiseerde koerswinst bij de verkoop van een deel van de beleggingsportefeuille.

 

De opbrengsten uit de begraafplaats zijn per definitie grillig en variëren met het aantal nieuwe begravingen en de mate waarin bestaande grafrechten worden verlengd.

 

Voor de begroting 2020 is rekening gehouden met voortzetting van de dalende trend.

Wel verwachten we, dat de versnelling van de daling die we in 2019 zien, zich niet in dezelfde mate doorzet.

 

 

Ontwikkeling van de lasten

De teruglopende baten maken het noodzakelijk, dat ook de kosten worden teruggedrongen.

De Augustinusparochie is blij met de inzet van de SVD-paters, niet alleen voor het pastorale werk en de stuwende inzet voor de parochie, maar de komst van de paters draagt ook financieel aanzienlijk bij aan de ontwikkeling van het exploitatie-resultaat.

Daarnaast zijn de afgelopen jaren aanzienlijke besparingen gerealiseerd.

 

 

De personele lasten zijn fors gedaald. In de loop van 2019 is de diaken voor 80% overgegaan naar de parochie Maria Magdalena, wat niet was begroot.

 

De afdracht aan het bisdom betreft het z.g. solidariteitsfonds, wat onder meer dient ter dekking van de kosten van het bisdom. De hoogte van de afdracht wordt bepaald door de baten van de parochie over de afgelopen drie jaar.

 

De kosten van de gebouwen zijn vaste lasten, waarop besparingen niet in grote omvang mogelijk zijn. De samenstelling ervan is in 2019 als volgt:

 • € 36.000 energiekosten       in 2020 moet het effect zichtbaar worden van de plaatsing van zonnepanelen op de Michaelkerk en de infrarood-verwarming in de Annakapel
 • € 20.000 zakelijke lasten     betreft de verzekeringspremie voor brand/storm/diefstal en de onroerendgoedbelastingen voor de verschillende panden
 • € 21.000 groot onderhoud   dit is de toevoeging aan de voorziening voor groot onderhoud; de Monumentenwacht stelt periodiek een rapport op over de onderhoudstatus van de Willibrorduskerk en de Annakapel, wat als basis dient voor het meerjarig groot onderhoud. Dat wordt vervolgens gefinancierd met de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening en voor een deel met verkregen rijkssubsidie.
 • € 15.000 huur gebouwen     dit betreft de huur van kerkruimte in de Lucaskerk en de huur van de Maria-Dymphna kapel in de Haagse Beemden.

 

De kosten van gebouwen zijn in 2019 hoger dan in voorgaande jaren:

 • voor de Willibrorduskerk is na het groot onderhoud in 2017/2018 de voorziening nu te laag en hebben we meer toegevoegd
 • voor de Annakapel is in onderzoek of daar een toiletvoorziening kan worden gerealiseerd
 • de Franciscuskerk wordt in de toekomst vervangen door een andere kerkruimte, maar we moeten de komende jaren wel rekening houden met noodzakelijk onderhoud aan het bestaande pand.

.

De kosten van de erediensten betreffen naast de aansschaf van offerkaarsen vooral de kosten van de koren. Wij zijn blij met de muzikale opluistering en beseffen tegelijkertijd, dat het bij verder teruglopend kerkbezoek moeilijker wordt om deze lasten te blijven dragen.

De pastorale kosten betreffen het parochiemagazine en de parochiebijeenkomsten. Veel parochianen waarderen het parochiemagazine en dragen een financieel steentje bij in deze kosten.

 

In de beheerskosten zijn onder meer de kosten van de huishouding begrepen, als ook de kosten van het drukken van misboekjes, telefoon- en internetkosten en de kosten van de ledenadministratie. Het toenemend gebruik van de beamers in plaats van misboekjes zal de kosten van het drukwerk verder doen verminderen.

 

Het delven van graven en het onderhoud van de begraafplaats is een vaste last in de kosten.

 

 

 

Totaal exploitatie-resultaat

 

Voor 2020 wordt een verdere daling van de lasten begroot. De personele lasten zullen nog iets dalen ten opzichte van 2019, waardoor per saldo een positief exploitatieresultaat wordt begroot van € 14.301.

Over een langere reeks van jaren bezien mag de Augustinusparochie zich verheugen in een beduidend betere exploitatie dan waar het in de jaren 2013 t/m 2015 naar uitzag.

De lagere personeelskosten en de vele besparingsinitiatieven hebben hieraan bijgedragen.

 

Voor 2020 wordt eveneens een positief resultaat begroot. Iets minder dan gerealiseerd 2019:

 • de parochiebijdrage wordt verondersteld verder te dalen met 5%
 • een mogelijke koerswinst bij eventuele verdere verkoop van een deel van de beleggingsportefeuille wordt niet begroot
 • in totaal dalen de begrote baten voor 2020 met 8,9% ten opzichte van 2019
 • de personele kosten dalen nog iets verder met bijna 18%
 • in totaal dalen de begrote lasten voor 2020 met 6,6% ten opzichte van 2019.

 

Voor de toekomstige jaren zien wij niet veel besparingsmogelijkheden meer, dus moet de oplossing gevonden worden in meer baten uit verhuur en extra activiteiten, alsmede op termijn vervanging van de huidige kerkruimten in goedkopere oplossingen. In het beleidsplan is beschreven dat dit proces zorgvuldig wordt voorgedacht, waarbij alle belanghebbenden goed worden betrokken. Wij prijzen ons gelukkig, dat dit niet op korte termijn speelt, maar moeten ons noodzakelijkerwijs wel daarop gaan voorbereiden.

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl