Jaarrekening 2020 en begroting 2021

 

De jaarcijfers over 2020 zijn zojuist gereed gekomen en laten zien dat de Augustinusparochie het jaar met een klein positief exploitatie-saldo heeft afgesloten.

In de begroting was rekening gehouden met een dalende lijn in de parochiebijdragen, maar ook met voortzettende besparingen in personeelskosten en verder dalende energielasten. Per saldo was voor 2020 een positief resultaat begroot van € 14.300.

Maar vanaf maart werden ook voor de parochie de gevolgen van de corona-crisis meteen zichtbaar. Het aantal fysieke vieringen is sterk beperkt en er is een maximum gesteld aan het aantal aanwezigen. Iets soortgelijks gold voor uitvaarten en kerkelijke feestdagen. Gelukkig hebben we snel een redelijke alternatieve faciliteit kunnen realiseren in de vorm van digitale vieringen, die thuis konden worden gevolgd.

Financieel hakte dit er wel behoorlijk in: een halvering van de collecte-opbrengsten en veel minder verhuuropbrengsten omdat verhuur van onze ruimten in deze tijd nauwelijks meer mogelijk was. Veel parochianen hebben extra bijdragen gestort, die het grote negatieve effect wat verzachtten.

Ook droeg een gerealiseerd koersresultaat op onze beleggingen bij aan het dempen van de grote teruggang in de opbrengsten.

Zoals begroot zijn in 2020 de personeelskosten gedaald omdat er minder pastores zijn. Daarnaast hebben de energiebesparende investeringen in de vorm van zonnepanelen op de Michaelkerk en infrarood-verwarming in de Annakapel ook hun effect gehad en zien we de totale energielasten met maar liefst 19% dalen. Daartegenover staat een sterke stijging van de brandverzekeringspremies bij Donatus, als gevolg van enkele grote kerkbranden in 2018.

Minder fysieke vieringen betekende ook minder uitgaven aan de koren.

Omdat het exploitatie-saldo zo onder druk kwam te staan heeft het parochiebestuur besloten om de gebruikelijke dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud aan de Michaelkerk en de Franciscuskerk te beperken. Voor Michael is al een ruime onderhoudsvoorziening opgebouwd en naar verwachting maken de toekomstplannen voor de Franciscuskerk een grote onderhoudsvoorziening niet meer nodig.

Als we de kosten van de opbrengsten afhalen ziet het exploitatie-saldo er als volgt uit:

Voor de begroting 2021 gaan we uit van een geleidelijke verruiming van de mogelijkheden om weer fysieke vieringen met een groter aantal bezoekers te kunnen en mogen doen. De opbrengsten liggen daarmee iets hoger dan in 2020, en datzelfde geldt voor de kosten.

We zijn blij en trots dat in deze moeilijke tijd ons exploitatie-saldo positief is.

Dat kon alleen door de trouwe bijdragen van heel veel parochianen.

Het parochiebestuur is u hier dankbaar voor.

Wilt u meer informatie over de jaarrekening dan kunt u hier contact opnemen met de penningmeester via de secretaris van het parochiebestuur.

Namens het parochiebestuur

Rene van den Akker, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl