menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2017 - 39Namens het pastorale team zal ik de langverwachte pater Richard Lobo in de Augustinus parochie verwelkomen. Dit werd bekend gemaakt sinds 15 januari 2017 tijdens de presentatieviering van de eerste twee SVD-paters namelijk; Bert en Edmund. Pater Richard arriveerde maandag 18 september om 15 uur in de SVD-gemeenschap in Breda Noord. U bent hartelijk welkom pater Richard en wij wensen u een gelukkig verblijf en Gods zegeningen op uw inspanningen.
Aangezien we deze week nog steeds aan vrede denken, wil ik graag besluiten met het gezegde; “Een vogel die je vrijgeeft opnieuw kan worden gevangen. Maar een word dat je lippen ontkomt, komt niet terug. Het effect ervan is blijvend. Uw woorden kunnen bouwen of vernietigen. Uw woorden kunnen genezen of wonden.”
Als wij deze week over het thema ‘de kracht van de verbeelding’ reflecteren, moge de goede Heer ons het hart geven om altijd woorden van zegeningen te spreken en mag hij onze stappen voortzetten. Want vrede is dus veel meer dan de afwezigheid van oorlog, het gaat vele stappen verder. Vrede is het, als de verhouding goed zijn, als mensen er mogen zijn van zichzelf en van elkaar, als de verbondenheid actief worden beleefd, wordt gezocht en wordt bewaard. Deze droom, dit perspectief, wordt alleen niet vanzelf gerealiseerd. Daar zijn wij of vredestichters voor nodig. En vrede stichten, dat kan alleen als je oog hebt voor de realiteit, “de kracht van de verbeelding.”
Elke grote verandering begint met een kleine stap. Laten wij dan in elk geval telkens proberen die kleine stap te zetten. Het is weer vredesweek. Groet wie u niet groeten, nodig uit wie u niet uitnodigen, wens vrede die u geen vredewensen. Omdat de wereld gemaakt is met het oog op de Shalom en Shalom, vrede, zal er zijn!

Gedachte 2017 - 39''De dingen accepteren zoals ze zijn,
is één van de grootste en moeilijkste uitdagingen van het leven.''

Berthold Gunster

Trefwoord(en):

Het verhaal gaat door …… Het verhaal gaat door …… ,br> Het weekend van 8 oktober a.s. zal in de Franciscuskerk in het teken staan van: ‘Franciscus: Het verhaal gaat door.’ Ieder jaar op 4 oktober besteedt de kerk op ‘zijn’ dag aandacht aan deze bijzondere heilige. Franciscus is een dierbare heilige. Hij is ons dierbaar omdat hij zo’n gewone heilige is, met beide benen op de grond en zijn voeten in de modder, maar ook omdat hij zo tot de verbeelding spreekt. Immers, hij verbeeldt het zich zomaar dat hij tot de vogels en de vissen zou kunnen spreken, dat zon en maan onze broeder en zuster zijn, de hele schepping aan ons gelijk is en dat zelfs de dood onze broeder is. Daarom is hij ons dierbaar, maar ook omdat hij onze patroonheilige is. Ons kerkgebouw draagt zijn naam!
Op 8 oktober vieren wij het feit dat onze Franciscuskerk 50 jaar bestaat. Zoveel jaar is dat niet zou u misschien zeggen, maar toch ook wel weer zoveel dat het memorabel is. Net als in iedere andere kerk is het leven hier gevierd op hoogte- en dieptepunten. Nieuw leven is hier dankbaar welkom geheten en aan God toegewijd, de kleinsten hebben hier met velen hun eerste heilige communie gedaan, jongeren werden gevormd, pasgehuwden lieten hier hun huwelijk inzegenen en bij sterven kwamen nabestaanden samen om hun dierbaren vaarwel te zeggen en aan Gods liefde toe te vertrouwen.
Een bewogen periode met mooie, maar ook moeilijke momenten. Ooit maakte zij deel uit van 5 katholieke kerken, maar door de ontkerkelijking en de daarop volgende fusies van kerken was de Franciscuskerk de laatste die overbleef. Zij heeft zelfs in 2006 een brand in het bijgebouw Gemeenschapshuis de Biesdonk overleeft.
In haar geschiedenis heeft zij verschillende pastores gekend. Bekende namen als Wolterink, van Zandwijk, van Schaik, de Groot, Pouleijn, Hopman en Brooijmans.
En nu net voor haar 50 jarig jubileum staat zij wederom voor een verandering. Vanwege een ingrijpende renovatie van het grote dak heeft het bestuur besloten tot een interne verhuizing binnen het grote complex van kerkzaal en bijgebouwen. De grote kerkzaal wordt verlaten en de samenkomsten zullen voortaan in een andere ruimte gehouden worden. De Franciscuskerk gaat dus niet dicht, zoals sommigen vrezen. Zij wordt alleen anders ingericht.
Want: Het verhaal gaat door!
Op zondag 8 oktober zullen we raken aan wat verleden, aan wat heden en aan wat toekomst. Wij hopen vele parochianen en andere betrokkenen uit de wijk te mogen ontmoeten. De viering begint om 10.30 uur.
Van harte welkom in de Franciscuskerk!
pastor Ben Hendriksen

Leerhuis Woensdag 8 november ‘voltooid leven’Informatie- en gespreksavond over ‘voltooid leven’ o.l.v. Ben Hendriksen en Ton van Prooij-en. Inleiding door dr. Michael Echteld. In de Markuskerk.
Inleider is dr. Michael Echteld, lector ‘Zorg rond het levenseinde’ bij het Ex-pertisecentrum Caring Society 3.0 van Avans Hogeschool Breda.I
Wij hopen ook enkele politici te kunnen betrekken bij het gesprek. Opgave is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage is welkom Deze avond wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Levensvragen. (Een initiatief vanuit de Augusti-nusparochie en de PG Breda.)
De kerk is open om 19.30 de gespreks-avond begint om 20.00 uur.
We houden in de Lucaskerk nog een gezamenlijke maaltijd voor wie dat wil. (Zoals meestal voor een leerhuisavond.)
De gespreksavond wordt gehouden in de Markuskerk. Na de maaltijd willen we met elkaar naar de Markuskerk gaan.
Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd.in de Lucaskerk.
Tweeschaar 125,
4822 AS Breda
De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro.
Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.
Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.

Leerhuis Woensdag 11 oktober Mediteren met LutherDs Marlies Schulz
Neem mij aan zoals ik ben!
Mediteren met Luther.

Na alle informatie rondom 500 jaar re-formatie gaan wij op deze avond heel iets anders doen: mediteren over een korte tekst uit Luthers geschrift: ‘Van de vrijheid van een christen’. Wat betekent het om gezien te worden zoals je bent? Dit is een van de grondbeginselen waarop Luther zijn theologie ontwikkelde. Is dit vandaag nog belangrijk? Hoe ervaren wij dit vandaag?
Al mediterend zoeken wij op deze avond naar sporen daarvan in de diepte van onze ziel en ons eigen leven! Deze avond kan ook een goede instemming zijn voor de lezing van Kick Bras twee weken later!

De avonden worden gehouden in de Lucaskerk
Tweeschaar 125,
4822 AS Breda
Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro.
Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.
Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.

Vespers Kapel Maria Mater DeiZaterdag 23 september, om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda.
De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden.
Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament.
Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Leerhuis Woensdag 20 september Vrede.Annemarieke Hollander van PAX. Vrede. Wie durft? Het onderwerp is: de kracht van de verbeelding. Het doel is verdieping en inspiratie.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij geko-men. In ons eigen land versterken popu-listische leiders en bewegingen de pola-risatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw ver-beeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je an-ders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.

Annemarieke Hollanders is medewerkster van PAX, de organisatie ‘achter’ de nationale Vre-desweek. Zij is beleidsmedewerker bij PAX met als kennisvelden religie en samenleving en ker-kelijke relaties. De avonden worden gehouden in de Lucaskerk
Tweeschaar 125,
4822 AS Breda
Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro.
Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.
Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.

Vredesviering met en door mensen met een verstandelijke beperking Maandelijks komt een groep van 7 mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar in de Michaelkerk.
Onder begeleiding van een pastor en 2 vrijwilligers stoeien ze op die avond met een bijbelverhaal, als een spiegel voor hun eigen leven. Ook is er tijd voor ontmoeting en om met elkaar te zingen en te bidden.
Deze oecumenische groep heeft nu een vredesviering voorbereid. En natuurlijk hopen ze dat veel mensen vrede willen en dat mee komen vieren. Want vrede daar moet je niet over praten, dat moet je gewoon doen. Met muziek, tekst en uitbeelding zal vrede worden verbeeld. En iedereen krijgt een beetje vrede mee naar huis. Nou, dat wil je toch niet missen?
Deze viering wordt gehouden op zaterdag 23 september a.s. om 19:00 in de Michaelkerk, Hooghout 67, Breda.
Voorgangers zijn Willem Brok (geestelijk verzorger bij Amarant) en ds. Ton van Prooijen (Protestantse Gemeente te Breda).
Crew Music zorgt voor de muzikale begeleiding. Na de viering is er koffie/thee met iets lekkers en gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Trefwoord(en):

20 September: PAX. Vrede.Wie durft? Het onderwerp is: de kracht van de verbeelding. Het doel is verdieping en inspiratie. Inleider deze avond is Annemarieke Hollander, medewerker van PAX.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.
Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Inloop 19.30 uur.
Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.

Trefwoord(en):

Gregoriaanse vespers De Gregoriaanse vespers van 30 september is verplaatst van de Michaelkerk naar de Annakapel in de Kapelstraat in Heusdenhout. De verdere informatie blijft hetzelfde: 18.40 uur oefenen, 19.00 uur start van de viering.

Trefwoord(en):

Willibrorduskerk open op woensdagmiddagTijdens de zomermaanden tot en met september is de Willibrorduskerk in Teteringen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend.
U kunt dan terecht om een kaarsje op te steken of even te bidden. Ook kunt u gewoon even op verhaal komen, rustig zitten of even rondkijken.
Er zijn vrijwilligers aanwezig, die u van alles over de kerk kunnen vertellen en er is koffie of thee. U bent van harte welkom.
Als het slecht weer is, is de kerk niet geopend ,/br>

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: webmaster@augustinusparochiebreda.nl

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.